A cy­kel­spor­ten

BT - - SPORTEN -

sora­ter, og det står til tro­en­de, uan­set hvem der er in­vol­ve­ret i sporten, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen eft er en lang pau­se. ring i at støt­te et se­kun­da­hold. Vi vil ge­ne­relt as­so­ci­e­res med ting på et højt ni­veau og ting, der har suc­ces. «

» Nej. Vi er ik­ke hol­de­je­re, vi er sponso­rer. « te­ter og for­ret­nings­op­byg­ning, og der har det væ­ret en me­get væ­sent­lig del af sponsora­ter­ne at væ­re ude og mø­de kun­der­ne. Der­for er det pri­mært mig, der har væ­ret syn­lig om­kring cy­kel­hol­det. Men helt op­rin­de­ligt var sponsora­tet me­re Kims ( med­grund­læg­ger af Saxo Bank, Kim Four­nais, red.) idé end min. Men der har væ­ret bred støt­te om det fra bå­de min og Kims si­de. Og nu og­så enig­hed om at prø­ve at gø­re det an­der­le­des, « slut­ter Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.