’’

BT - - SPORTEN - Lars Sei­er til BT

Det lig­ger dybt i det sei­er­ske sin­delag at kun­ne gå på tværs. Ik­ke ba­re af de li­be­ra­le kræf­ter, der har væ­ret en del af det po­li­ti­ske etablis­se­ment el­ler i sy­net på den dan­ske vel­færds­stat. Der­for har støt­ten til Bjar­ne Ri­is og­så væ­ret et pro­jekt, der i li­ge så høj grad har hand­let om mo­det til at si­ge til, hvor an­dre sprin­ger fra

Hvis det i 2007 vil­le væ­re sponsor­po­li­tisk kor­rekt at hol­de Bjar­ne Ri­is ud i strakt arm ef­ter en læn­ge ven­tet do­pin­gin­drøm­mel­se, gik Saxo Bank ind som en slags mod­pol. Ik­ke ved at fla­ge med en hel­hjer­tet støt­te til bru­gen af bi­o­ke­mi i eli­tei­dræt. Men en støt­te til den mand, der i 1990er­ne sat­te lan­det på den an­den en­de hvert år i juli. Hvis det skal væ­re glo­bal bran­ding, så skal det væ­re på hø­je­ste plan, for el­lers vir­ker det ik­ke, og der er ik­ke den sam­me eks­po­ne­ring i at støt­te et se­kun­da­hold. Vi vil ge­ne­relt as­so­ci­e­res med ting på et højt ni­veau og ting, der har suc­ces

Det vil­le for­ment­lig væ­re dumt at tro, at Saxo Bank og Sei­er ude­luk­ken­de in­vol­ve­re­de sig i cy­kel­spor­ten for Bjar­ne Ri­is’ gråblå øj­nes skyld. Cy­kel­sport er en re­la­tivt bil­lig og stærk plat­form, når det hand­ler om at sæt­te et fir­ma­navn på ver­dens­kor­tet. Og end­nu bed­re bli­ver det, hvis man kan fin­de ud af at bru­ge det bå­de in­dadtil og i fir­ma­ets om­gang med po­ten­ti­el­le part­ne­re. Ka­pi­ta­list og næ­stekær­lig I en cy­kel­sport, der i høj og uaf­vi­se­lig ka­den­ce har kørt sig ind på di­rek­tions­gan­ge­ne som et nyt år­tis golf, har Saxo Banks sponsorat og­så væ­ret vel­sig­net af med­vind og mo­men­tum.

» Jeg er sik­ker på, at man­ge virk­som­he­der går ud over de­res for­mel­le for­plig­tel­ser for at hjæl­pe me­d­ar­bej­de­re i nød el­ler i en van­ske­lig si­tu­a­tion. Det vil væ­re helt na­tur­ligt for en stærk og vel­fun­ge­ren­de virk­som­hed, « har Sei­er sagt om kun­sten at væ­re ka­pi­ta­list og næ­stekær­lig i en og sam­me skik­kel­se.

Ik­ke man­ge har haft me­re grund til at væ­re glad for det livs­syn end Bjar­ne Ri­is. Men det kræ­ver og­så en rig­tig ma­ve­for­nem­mel­se at ha­ve sans for det. Må­ske lidt held i sprøjten og tro på, at man har af­ko­det tidsån­den.

Som for­ret­nings­mand har Lars Sei­er selvsagt væ­ret svim­len­de suc­ces­rig. Saxo Bank har i dag 1.300 an­sat­te og er på nip­pet til en bør­s­in­tro­duk­tion, der i vir­ke­lig­he­den er bag­grun­den for Sei­ers øn­ske om at træk­ke sig tilbage fra års­skif­tet. Le­ve­mand og sport­s­nørd Hvor an­dre magt­ful­de mænd i en lig­nen­de po­si­tion nø­jes med at spi­se tør­kiks og la­de sig fore­vi­ge bag skri­ve­bor­de som bund­linje­fo­ku­se­re­de al­vors­mænd uden en sag, har Sei­er for­må­et bå­de at gi­ve den som le­ve­mand, pas­sio­ne­ret sport­s­nørd og po­li­tisk kug­le­stø­ber.

Helt cen­tralt har han væ­ret for Bjar­ne Ri­is og det cy­kel­hold, som ind­til for to år si­den var på dan­ske hæn­der. Med Ri­is som stjer­nen, en form for mod­styk­ke til Sei­ers sleb­ne og vel­ta­len­de udad­vendt­hed. Men og­så en ven i en ver­den, hvor den slags næ­sten kan vir­ke som et frem­medord.

Uden Bjar­ne Ri­is på Tin­koff- Saxo var det ret be­set me­nings­løst at fort­sæt­te i 2016 med Oleg Tin­ko­vs hu­mør til at sæt­te pen­du­let i sving­nin­ger. Selv om sponsora­tet må­ske kun­ne ret­fær­dig­gø­res over for Saxo Banks ind­t­og på det rus­si­ske mar­ked. Men uden stjer­nen over det he­le kan det væ­re svært at læg­ge hjer­te i så­dan et pro­jekt.

Det er og­så en del af for­tæl­lin­gen om Lars Sei­er. Han har et hjer­te, der lø­ber af med ham.

» Han er filan­trop, « som CEPOS­di­rek­tør Martin Ågerup skrev i In­for­ma­tion i fe­bru­ar 2013.

Den ka­rak­te­ri­stik sid­der for­ment­lig li­ge i ska­bet. Og der­for er et frem­ti­digt pro­jekt med ham og Ri­is som stjer­nen så såre sand­syn­ligt. Pen­ge­ne skal ud at ar­bej­de og gø­re sig til. Kun de gam­le af dem bry­der ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.