Dansk me­dal­je til ba­ne­cyk­lin­gens flagskib

BT - - SPORTEN - GODT KØRT

Det dan­ske 4.000- me­ter­hold har tid­li­ge­re væ­ret dansk ba­ne­cyk­lings flagskib – i af­tes vi­ste kvar­tet­ten an­no 2015 igen lidt af for­dums styr­ke ef­ter nog­le år i en bøl­ge­dal. Ved EM i Schweiz kør­te Las­se Nor­man Hansen, Cas­per Pe­der­sen, Ras­mus Qu­aa­de og Da­ni­el Hartvig en dansk bron­ze­me­dal­je hjem.

I me­dal­je­du­el­len mod Frankrig kun­ne dan­sker­ne ud­nyt­te, at mod­stan­der­ne nær­mest gik i op­løs­ning på de sid­ste om­gan­ge.

Den dan­ske tid blev på 3.57,930 mi­nut­ter. Og det var fak­tisk slet ik­ke så hur­tigt som tid­li­ge­re på da­gen, da det dan­ske hold kva­li­fi­ce­re­de sig til bron­ze­du­el­len. Her gik det næ­sten et se­kund hur­ti­ge­re ( 3.56,960) - hvil­ket var den hur­tig­ste dan­ske tid si­den 2008.

Nu­vel, ti­den var hur­tig nok til en dansk me­dal­je.

Det så dog en anel­se kri­tisk ud ef­ter knap 2.750 me­ter, da Da­ni­el Hartvig måt­te slip­pe, mens fransk­mæn­de­ne sta­dig var ved fuld styr­ke. Fransk fra­fald Ind­til da hav­de det dan­ske team ført he­le vej­en, men så blev styr­ke­for­hol­det på kort tid vendt på ho­ve­d­et – li­ge ind­til de fran­ske ryt­te­re nær­mest eks­plo­de­re­de. Ik­ke ba­re én, men og­så to og tre mand måt­te slip­pe på den sid­ste ki­lo­me­ter. Det er langt fra en for­del, når det er tred­je­man­dens tid, der tæl­ler.

Og så end­te den dan­ske bron­ze­me­dal­je med at kom­me sik­kert i hus.

Stor­bri­tan­ni­en med Tour- vin­de­ren Brad­ley Wig­gins vandt guld for­an vært­s­na­tio­nen Schweiz i en tæt, tæt fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.