Wor­ld Tour- hold nap­per dansk land­stræ­ner

BT - - SPORTEN - EROBRING

Den dan­ske U23- land­stræ­ner og ud­vik­lings­chef i DCU ( Dan­marks Cyk­le Uni­on) Mor­ten Ben­ne­kou har få­et nyt job hos Wor­ld Tour- hol­det Team Gi­ant- Alpe­cin. Sport­s­chef Lars Bon­de er ik­ke overrasket over, at det ty­ske cy­kel­hold har kig­get mod Dan­mark for at ud­vi­de træ­ner­sta­ben.

» Jeg for­står, hvor­for et Wor­ld Tour- hold som Gi­ant- Alpe­cin kig­ger Mor­tens vej. De resultater, som U23- lands­hol­det har le­ve­ret med ham ved ro­ret, ta­ler de­res eget sprog. Her tæn­ker jeg se­ne­st på eta­pe­sej­re­ne i Tour de I’Ave­nir og Mads Würtz’ guld­me­dal­je i sep­tem­ber ved VM for U23- ryt­te­re, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Gi­ant- Alpe­cin har læn­ge haft kig på Ben­ne­kou, som har væ­ret en at­trak­tiv til­fø­jel­se net­op på grund af ar­bej­det i Dan­marks Cyk­le Uni­on.

» Vi har an­sat ham på grund af hans er­fa­ring med at ud­vik­le ryt­te­re og selv­føl­ge­lig hans træ­ne­rev­ner. Han har haft stor suc­ces i Dan­mark, hvor han har op­byg­get en stærk in­fra­struk­tur i cy­ke­lu­ni­o­nen. Hans må­de at tæn­ke på pas­ser overens med vo­res, « si­ger ch­eftræ­ner Ru­di Kem­na fra Gi­antAlpe­cin- hol­det.

For Ben­ne­kou slut­ter en 13 år lang pe­ri­o­de som land­stræ­ner, men han ser frem til de nye ud­for­drin­ger.

» Jeg er stolt over at ha­ve få­et mu­lig­he­den for at kom­me til at ar­bej­de med ryt­te­re i ver­dens­klas­se, og jeg er me­get glad for, at det net­op var Team Gi­ant- Alpe­cin, « ly­der det fra den nye Gi­ant- Alpe­cin- træ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.