Lad os få sand­he­den

BT - - SPORTEN -

FC MIDTJYLLAND I år ét eft er klub­bens før­ste dan­marks­mester­skab er en hi­sto­rie for sig. På ba­nen skaff er spil­ler­ne og klub­bens nye træ­ner, Jess Thorup, for­ry­gen­de resultater, men un­der over­fl aden er der ik­ke sam­me ro.

Man kan - som en af mi­ne go­de kol­le­ger gjor­de det - sam­men­lig­ne det med an­den, der øjen­syn­ligt gli­der af sted på den blan­ke sø uden vi­de­re be­svær. Men un­der vand­spej­let spar­kes og kæm­pes der.

Selv om Glen Rid­ders­holms op­si­gel­se nu lig­ger næ­sten fi re må­ne­der tilbage i ti­den, har stø­vet end­nu ik­ke lagt sig eft er det, der var den stør­ste bom­be, dansk fod­bold har set i man­ge år.

Gra­nats­pl­in­ter­ne sid­der fort­sat fl ere ste­der i det midtjy­ske, og de er svæ­re at pil­le ud. Det er må­l­mand­stræ­ner Hen­rik Ip­sens op­si­gel­se det se­ne­ste be­vis på.

DER HERSKER EF­TER­HÅN­DEN in­gen tvivl om, at ue­nig­he­der­ne og pro­ble­mer­ne mel­lem Glen Rid­ders­holm og sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in var store, og at det var dem, der stod bag skils­mis­sen mel­lem det på pa­pi­ret så per­fek­te match mel­lem Guld- Glen og hans dan­ske mester­hold.

At ue­nig­he­der­ne træk­ker lange skyg­ger over re­sten af Rid­ders­holms træ­ner­team, hvor først Lars Fri­is og si­den alt­så må­l­mand­stræ­ner Ip­sen har op­sagt de­res stil­lin­ger, er hel­ler ik­ke til at kom­me udenom. SELV OM GLEN Rid­ders­holm ik­ke har haft sin van­te gang på træ­nings­an­læg­get i Ikast i over 100 da­ge, ræk­ker hans trå­de fort­sat tilbage i klub­ben. Det kan væ­re over­stå­et nu med Hen­rik Ip­sens op­si­gel­se, men det kan og­så fort­sæt­te i det uvis­se.

Bå­de her på si­der­ne og i an­dre me­di­er har Claus Ste­in­le­in i store træk få­et rol­len som ’ Store Styg­ge Ulv’. Rol­len blev etab­le­ret i for­bin­del­se med Rid­ders­holms far­vel, og op­si­gel­ser­ne fra de to as­si­sten­træ­ne­re har blot pu­stet og pru­stet til il­den. Til stor ge­ne for bå­de sport­s­di­rek­tø­ren selv og de an­dre ak­tø­rer i FC Midtjylland. DER ER TA­LE om én vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se fra blandt an­dre de tre træ­ne­re, men an­dre ste­der i klub- ben hersker et helt an­det bil­le­de af den al­tid smi­len­de sport­s­di­rek­tør. Hos le­de­re og spil­le­re ny­der Claus Ste­in­le­in og hans ar­bejds­me­to­der stor op­bak­ning. Der har der­for væ­ret ta­le om en split­tet klub, hvor op­po­si­tio­nen nu er i min­dre­tal - og op­po­si­tions­le­de­ren er væk.

Når FC Midtjylland fort­sat ram­mes, er det, for­di der som i så man­ge an­dre af li­vets for­hold ik­ke er ble­vet talt ud om tin­ge­ne. I hvert fald ik­ke i for­hold til den off ent­li­ge opi­ni­on, der kan væ­re så vig­tig at vin­de, når to par­ter går fra hin­an­den. BÅ­DE STE­IN­LE­IN OG Rid­ders­holm sid­der - af for­skel­li­ge år­sa­ger - fort­sat på hver de­res til­bunds­gå­en­de sand­hed. En sand­hed, der er for­skel­lig alt afh æn­gig af, hvor du spør­ger. Som det vel et el­ler an­det sted er nor­malt i for­bin­del­se med en skils­mis­se, hvor der al­tid er to si­der af sa­gen.

I ste­det lig­ger sand­he­den og mur­rer et sted der­u­de. Det gør blot tin­ge­ne vær­re. Lad der der­for ly­de en op­for­ding her­fra til d’her­rer Rid­ders­holm og Ste­in­le­in: STÅ FREM OG for­tæl je­res ud­ga­ver af sand­he­den om­kring je­res ind­byr­des for­hold og alt, der gik galt op til guld­træ­ne­rens op­si­gel­se i ju­ni må­ned. Sker det ik­ke, er der fa­re for, at det us­ag­te æder Dan­marks net­op nu bed­ste og mest suc­ces­ful­de klub op in­de­fra. Og det vil­le om no­get væ­re ær­ger­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.