’’

BT - - SPORTEN - Erik Svi­at­chen­ko

FC Midtjylland har i den­ne sæ­sons før­ste 11 run­der kun luk­ket tre mål ind, og det er bed­re end no­get an­det hold i Su­per­liga­ens hi­sto­rie. Hidtil har re­kor­den væ­ret delt mel­lem FC København og Brøndby, der i tre for­skel­li­ge sæ­so­ner har kun­net nø­jes med at luk­ke fem mål ind eft er 11 run­der.

Den im­po­ne­ren­de re­kord kom­mer som føl­ge af et me­re so­lidt og de­fen­sivt ori­en­te­ret FCM- hold, for­tæl­ler Mik­kel Bi­s­choff , fod­bol­d­eks­pert på 6’ eren og Eu­rosport.

» I sid­ste sæ­son var de en lil­le smu­le min­dre struk­tu­re­ret i de­res for­svars­spil. De vil­le al­tid me­re frem ad ba­nen og var me­re sår­ba­re over for mod­stan­de­ren. Det er som om, de i den­ne sæ­son er ble­vet me­re di­sci­pli­ne­re­de de­fen­sivt og bli­ver me­re i de­res po­si­tio­ner, « si­ger Mik­kel Bi­s­choff . Det er åben­lyst, at mid­ter­for­sva­ret - Ki­an­chen­ko som jeg har døbt os - fungerer og er me­get, me­get sta­bilt

Men og­så de in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter skin­ner kla­re­re igen­nem i år.

» Svi­at­chen­ko har væ­ret klar i en læn­ge­re pe­ri­o­de, og han bli­ver ba­re ved med at læg­ge på og har væ­ret su­verænt god. Kian Hansen er kom­met ind og har gi­vet dem rig­tig me­get kva­li­tet. De to har væ­ret i top­form, og de le­ve­rer ba­re hver gang, « si­ger Bi­choff , der i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re selv spil­le­de midt­stop­per.

Han ro­ser Svi­at­chen­ko og Hansen, som, han me­ner, er den bed­ste for­svars­duo, si­den Bre­de Han­geland og Mi­cha­el Grav­gaard hu­se­re­de i FCKs mid­ter­for­svar. Der er dog og­så ro­ser til re­sten af hol­det og sær­ligt den fi nske midt­ba­ne­spil­ler Tim Sparv.

» Det er van­vit­tig vig­tigt at ha­ve en cen­tral midt­ba­ne­spil­ler, der skær­mer, og der er ik­ke no­gen bed­re i Su­per­liga­en el­ler nor­disk fod­bold end Tim Sparv. En mand, der kan lig­ge og skær­me bol­de fra an­gri­ber­ne og he­le ti­den lig­ger og er di­sci­pli­ne­ret for­an; det be­ty­der alt for et mid­ter­for­svar, « si­ger Mik­kel Bi­s­choff . Sta­bil de­fen­siv En af dem, der har få­et fl est ro­ser i eft er­å­ret, er den dan­ske lands­holds­spil­ler Erik Svi­at­chen­ko. Han for­tæl- ler, at der er kom­met en stør­re ære og stolt­hed i at hol­de eget mål rent.

» Det er næ­sten ble­vet en kon­kur­ren­ce med os selv. Det er ik­ke okay, at der bli­ver sco­ret mål mod os. Li­ge­som en an­gri­ber og he­le hol­det kan væ­re ir­ri­te­ret over, at han ik­ke sco­rer, så er vi i for­sva­ret og på re­sten af hol­det ir­ri­te­re­de, når der bli­ver sco­ret mod os, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko, der er glad for sin mak­ker Kian Hansen, der kom til He­den i som­mer­pau­sen.

» Det er åben­lyst, at mid­ter­for­sva- ret - Ki­an­chen­ko som jeg har døbt os - fungerer og er me­get, me­get sta­bilt. Vi spil­ler go­de kam­pe og har lyn­hur­tigt fun­det ind i et godt sam­ar­bej­de, « si­ger han.

Det er dog ik­ke kun de to tun­ge dren­ge i mid­ten, der har vist klas­sen. På må­l­mand­spo­sten fi k midtjy­der­ne no­get af et chok, da det sven­ske første­valg, Jo­han Da­hlin, i mid­ten af sep­tem­ber blev knæska­det. Men er­stat­nin­gen Mik­kel Andersen har vist sig som glim­ren­de er­stat­ning, og sav­net af Da­hlin har ik­ke væ­ret så ud­talt som fryg­tet.

Svi­at­chen­ko me­ner dog og­så, at FC Midtjyl­lands træ­ner, Jess Thorup, skal ha­ve en del af æren for de de­fen­si­ve præ­sta­tio­ner.

» I og med vi skul­le spil­le vig­ti­ge eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, har han po­in­te­r­et, at vi hav­de brug for en or­ga­ni­se­ret de­fen­siv uden så man­ge ’ hul­ler i osten’. Han har væ­ret med til at fre­mel­ske hos os, at vi skul­le gø­re en ære ud af at hol­de mod­stan­der­ne fra chan­cer og spil­le til nul, hvis vi kun­ne. Så Jess har ik­ke væ­ret in­de at re­vo­lu­tio­ne­re, Jess har op­ti­me­ret. «

Mens midtjy­der­ne kan glæ­de sig over en ben­hård de­fen­siv, er de med 14 mål dog langt fra de off en­si­ve re­kor­der. I sæ­so­nen 1994/ 95 hav­de AaB nem­lig spar­ket 30 bol­de i net­tet, da 11. run­de var fær­dig­spil­let.

I aft en spil­ler FC Midtjylland hjem­me mod Randers FC, der har sco­ret 18 mål i sæ­so­nens før­ste 11 kam­pe. Kam­pen be­gyn­der kl. 18.00

og vi­ses på TV3 Sport1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.