’’

BT - - SPORTEN - Tho­mas Gaards­øe

og Ben Fo­ster i trup­pen.

» Der er man­ge spørgs­mål ved Lin­de­gaards si­tu­a­tion, « si­ger Gaards­øe, der ser net­op øko­no­mi som en af­gø­ren­de fak­tor i for­stå­el­sen af An­ders Lin­de­gaards man­ge år som bænkevarmer. Bå­de nu, men sær­ligt i Uni­ted, hvor han holdt fast i re­ser­verol­len i fle­re år, mens lands­hol­det svæ­ve­de læn­ge­re og læn­ge­re ud i ho­ri­son­ten. Sport­s­ligt kun­ne han få me­get me­re ud af at spil­le fast i The Cham­pions­hip

» Jeg kan ik­ke for­stå, at man ik­ke har stør­re am­bi­tio­ner end at sid­de på bæn­ken. Det kun­ne godt se ud, som om han hel­le­re vil­le leve stjer­ne­li­vet i Uni­ted end at op­fyl­de si­ne fod­bold­mæs­si­ge am­bi­tio­ner, « ly­der det fra Gaards­øe, der me­ner, at Lin­de­gaard skul­le væ­re gå­et sam­me vej som sin tid­li­ge­re må­l­mand­skol­le­ga i Uni­ted, To­masz Kuszczak. Po­lak­ken for­lod i 2012 Uni­ted til for­hold for spil­le­tid i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke. Glad for fed løn » Sport­s­ligt kun­ne han få me­get me­re ud af at spil­le fast i The Cham­pions­hip. Det ser lidt ud som om, han ba­re er glad for at hæ­ve en fed løn uden at ha­ve så me­get pres på. Det har du ik­ke som tred­je­valg. Det vir­ker lidt uam­bi­tiøst, « ly­der vur­de­rin­gen fra Tho­mas Gaards­øe.

West Bromwich mø­der i mor­gen Sunderland i Pre­mi­er League.

Ef­ter alt at døm­me med An­ders Lin­de­gaard på bæn­ken.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra spil­le­rens agent, Mi­cha­el Ste­ens­gaard.

5 ÅR - 29 KLUBKAM­PE SI­DEN SKIF­TET FRA nor­ske Aa­les­und til Man­che­ster Uni­ted i novem­ber 2010 er det ble­vet til ba­re 29 be­ty­den­de første­holdskam­pe på klub­plan for An­ders Lin­de­gaard. Sid­ste gang fyn­bo­en var i ak­tion var en liga­kamp for Man­che­ster Uni­ted mod Newcast­le i april 2014. Til gen­gæld har han si­den april 2012 kun­net hæ­ve godt og vel 20 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt i løn. Se­ne­ste land­skamp var test­kam­pen mod Fin­land 15. novem­ber 2011. 2015 - WEST BROMWICH ALBION: 0 kam­pe 2010 - 2015 MAN­CHE­STER U. : 29 kam­pe 2010 - LANDS­HOL­DET : 5 kam­pe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.