T

BT - - SPORTEN - HVAD SKAL DER STÅ?

Bar­ce­lo­na el­ler Re­al Madrid? Mes­si el­ler Ro­nal­do? Den evi­ge strid om, hvem der er ver­dens bed­ste fod­bold­hold, kø­rer med ufor­mind­sket styr­ke. Det sam­me gæl­der de­bat­ten om, hvem der er ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler., så læn­ge en lil­le ar­gen­ti­ner og en selv­be­vidst po­rtu­gi­ser præ­ste­rer på det ni­veau, de gør. Så hvil­ken spil­ler­trø­je vil vi helst lø­be rundt i? Mes­sis? Ro­nal­dos? El­ler en helt tred­je?

For­le­den kun­ne det en­gel­ske fod­bold­ma­ga­sin FourFourTwo i sam­ar­bej­de med sport­støj­for­ret­nin­gen kit­bag. com for­tæl­le, at Lio­nel Mes­sis trø­je har væ­ret den mest solg­te fod­bold­trø­je i Eng­land i bå­de 2014 og hidtil i 2015, mens Cri­sti­a­no Ro­nal­do her må nø­jes med an­den­plad­sen. Må­ske en over­ra­skel­se for man­ge, men end­nu me­re over­ra­sken­de er det sik­kert, at Memp­his De­pays trø­je er den tred­je­mest solg­te, hvil­ket na­tur­lig­vis skyl­des, at han er ny Man­che­ster Uni­ted- spil­ler, og at in­gen fans af De Rø­de Djæv­le in­den sæ­so­nen der­for i for­vej­en hav­de hans navn på ryg­gen.

I Dan­mark går Mes­si og Ro­nal­dos nav­ne og­så igen på li­sten over de mest solg­te fod­bold­trø­jer, men her­hjem­me er det Re­al Madrid- spil­le­ren, der er størst. Så­dan ly­der det sam­stem­men­de fra to af de stør­ste ak­tø­rer på fod­bold­trø­je­mar­ke­det, Unis­port. dk og Mms­port. dk.

Beg­ge net­bu­tik­ker op­ly­ser over for BT, at Cri­sti­a­no Ro­nal­dos navn bli­ver trykt bag på fl est fod­bold­trø­jer her­hjem­me, mens der er for­skel­li­ge salgstal, når det kom­mer til den mest sæl­gen­de klub­trø­je.

Sid­ste år kun­ne det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin For­bes for­tæl­le, at Re­al Madrid sta­dig er den mest

KLUB­TRØ­JE TOP 10 DIS­SE 10 KLUBTRØJER SÆLGER BEDST I DAN­MARK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. 5. 6. 7. 8.

DE SÆLGER OG­SÅ TRØ­JER 9. 10.

Re­al Madrid Man­che­ster Uni­ted Bar­ce­lo­na Liverpool Ar­se­nal Chel­sea Bay­ern Mün­chen Man­che­ster Ci­ty Ju­ven­tus

Pa­ris Saint- Ger­main Ud over Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Memp­his De­pay og Lio­nel Mes­si er dis­se spil­le­re po­pu­læ­re på det dan­ske mar­ked for klubtrøjer: Ney­mar Jr., FC Bar­ce­lo­na Way­ne Roo­ney, Man­che­ster Utd. Eden Ha­zard, Chel­sea Ale­xis San­chez, Ar­se­nal Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger, Man­che­ster Utd. Ja­mes Rod­ri­gu­ez, Re­al Madrid

Zla­tan Ibra­him­ovic, Pa­ris Saint- Ger­main

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.