Den store

BT - - SPORTEN -

vær­di­ful­de fod­bold­klub i ver­den. Klub­ben er iføl­ge det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin 3,26 mil­li­ar­der dol­lar værd, hvil­ket sva­rer til tæt på 21,5 mil­li­ar­der kro­ner.

Re­al Madrid lig­ger og­så på en før­ste­plads i for­hold til, hvil­ken klub der sælger mest mer­chan­di­se her­un­der fod­bold­trø­jer rundt om i ver­den. På det om­rå­de tje­ner klub­ben om­kring to mil­li­ar­der kro­ner om året, men selv­om Re­al Madrid og­så hos Unis­port. dk er den mest sæl­gen­de, mær­ker man hos Mms­port. dk et fald i sal­get af trø­jer fra Re­al Madrid, der er ble­vet over­ha­let af de­res ca­ta­lan­ske kon­kur­ren­ter.

» Der har væ­ret en stor in­ter­es­se for Bar­ce­lo­na, og det er klart den fod­bold­trø­je, der har væ­ret den mest solg­te i den­ne sæ­son, mens Re­al Madrid er fal­det ned på li­sten. Det er med stor sand­syn­lig­hed på grund af den dår­li­ge 14/ 15- sæ­son, mens der ik­ke er kom­met nog­le nye nav­ne til klub­ben, og hjem­me­trøj­en er en smu­le ke­de­lig, « si­ger Mik­kel Ba­ger fra Mms­port. Po­pu­lær Pre­mi­er League Beg­ge de dan­ske net- bu­tik­ker har Man­che­ster Uni­ted som den tred­je­bedst sæl­gen­de trø­je, hvil­ket blandt an­det skyl­des klub­bens store fan­ba­se i Dan­mark kom­bi­ne­ret med som­me­rens heft ige ak­ti­vi­tet på trans­fer­mar­ke­det.

» En ny kon­trakt mel­lem Adi­das og Man­che­ster Uni­ted og til­kom­men­de nye spæn­den­de spil­le­re er no­get, der har kun­net mær­kes på sal­get. I Skan­di­navi­en er vi store til­hæn­ge­re af en­gelsk fod­bold, og der­for sælger Tot­ten­ham, Newcast­le og Man­che­ster Ci­ty bed­re her end på det glo­ba­le plan, « si­ger Mik­kel Ba­ger.

Sal­get af Chel­sea- trø­jer gik godt sid­ste år, men de nye trø­jer, der kom ud i au­gust, har ik­ke solgt godt. På grund af klub­bens dår­li­ge resultater ( i den­ne sæ­son, red.) og man­gel på nye stjer­ner er sal­get gå­et i stå, vur­de­rer Mik­kel Ba­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.