Før­ste uge med Klopp

BT - - SPORTEN - EN AN­DER­LE­DES UGE

Som re­gel er man­ge pres­se­folk til ste­de på Li­ver­pools træ­nings­cen­ter, Melwood, i da­ge­ne før en kamp, men i går var der fl ere end nor­malt. Grun­den til det store op­bud var, at det var Jürgen Klopps al­ler­før­ste pres­se­mø­de in­den en kamp som Liverpool- ma­na­ger, og det var en smi­len­de ty­sker, der tog imod me­di­er­ne in­den Pre­mi­er League- op­gø­ret mod Tot­ten­ham i mor­gen. De kom for at hø­re nær­me­re om Klopps før­ste uge som ny ma­na­ger i den tra­di­tions­ri­ge stor­klub.

For der har væ­ret me­get hek­tisk ak­ti­vi­tet om ty­ske­ren, li­ge si­den han tak­ke­de ja til job­bet i Be­at­les­by­en. Pres­sen har fulgt ham rundt i by­en, og fan­se­ne har op­søgt ham for at få ta­get billeder sam­men med det store håb for de­res stolt­hed – Liverpool FC. Me­get po­sty r » Det har væ­ret en an­der­le­des uge. Jeg har væ­ret ude for at fi nde et sted at bo. Det vid­ste pa­pa­ra­zzi­er­ne jo nær­mest før, jeg selv gjor­de. Det er ik­ke det sjove­ste at få ta­get så man­ge billeder, men det er en del af fod­bold­ver­de­nen, og jeg tæn­ker ik­ke på, hvor me­get po­styr der er om­kring min per­son. Jeg put­ter selv enormt me­get pres på mig selv og bli­ver ik­ke pres­set af virak­ken om­kring mig. Jeg tror, det vil bli­ve en smu­le me­re af­slap­pet om en uges tid. Jeg hå­ber dog ik­ke, det er re­sul­ta­ter­nes skyld, « sag­de Jürgen Klopp med et grin .

I den før­ste uge i Liverpool har det væ­ret svært at gø­re den store for­skel, for­kla­rer han, da en del spil­le­re har væ­ret væk på op­ga­ver med di­ver­se lands­hold. Men ti­den er ble­vet brugt for­nuft igt.

» Jeg har snak­ket med rig­tig man­ge men­ne­sker i klub­ben og få­et at vi­de, hvil­ken stør­rel­se Liverpool er. Det har væ­ret lidt svært, da man­ge af spil­ler­ne har væ­ret væk med lands­hold. Jeg ken­der dog til mi­ne spil­le­re, selv­om jeg ik­ke har haft så me­get tid med dem. Det er ik­ke et pro­blem. I går hav­de vi tre go­de træ­nin­ger, og gut­ter­ne er me­get lyd­hø­re over for mi­ne ide­er. Men på det­te tids­punkt skal vi ik­ke æn­dre så me­get. Jeg er her ik­ke kun, for­di LFC er en stor klub. Jeg er her og­så for spil­ler­ne, og jeg har brug for de­res hjælp til at ska­be resultater, « sag­de ty­ske­ren . Den før­ste test I mor­gen kom­mer den før­ste test for den nye ma­na­ger, da Liverpool skal til Lon­don for at mø­de Tot­ten­ham. Og Klopp er ik­ke i tvivl om, at det er et an­der­le­des Liverpool- hold, folk får at se:

» Alt er an­der­le­des, eft er at jeg er kom­met, og vi vil ger­ne se an­der­le­des ud i før­ste kamp. Nog­le ting kan æn­dres me­get hur­tigt så­som men­ta­li­tet og pa­rat­hed. Jeg vil se me­re mod, me­re glød i øj­ne­ne og glæ­de hos spil­ler­ne. Jeg har al­le­re­de set det til træ­nin­gen, og det er nog­le go­de gut­ter. Hvis ik­ke der sker no­get un­der de næ­ste træ­nin­ger, er jeg klar over, hvor­dan kam­pen skal spil­les. Vi skal lø­be, kæm­pe og sky­de, som vi al­tid drøm­mer om at gø­re i fod­bold – Og vi skal vin­de fan­se­nes til­lid tilbage. «

Jürgen Klopp var pu­bli­kums­fa­vo­rit­ten over dem al­le i sin tid i Dort­mund, og i Liverpool ty­der det på, at ty­ske­ren kan få sam­me po­si­tion blandt fans og pres­se. På pres­se­mø­det blev han spurgt, om han har set den dob­belt­gæn­ger, der er ble­vet set rundt om i Liverpool i sel­skab med gla­de fans i ugen, der er gå­et. Til pres­sens store mor­skab sva­re­de han :

» Nej, ham har jeg ik­ke set. Men jeg er vant til fra Tys­kland, at der er man­ge, der ser ud som mig – ik­ke i den bed­ste form, sjov fri­su­re og bril­ler. « Lidt un­der­ligt Selv om der har væ­ret op­mærk­som­hed om­kring Jürgen Klopp si­den an­kom­sten til Liverpool, ta­ger ho­ved­per­so­nen selv det gan­ske ro­ligt. Han me­ner, det er for tid­ligt for fan­se­ne al­le­re­de at væ­re vil­de med ham som ma­na­ger.

» I går var jeg ude at spi­se, og to per­so­ner kom hen for at ta­ge et bil­le­de sam­men med mig. Men jeg sag­de nej. For al­le de billeder, folk har ta­get sam­men med mig, er endt på Twit­ter. Jeg for­står det ik­ke. Når bil­le­der­ne til sidst en­der i avi­ser­ne, vir­ker det jo ba­re, som om jeg he­le t i den er på re­stau­rant og bar, og det er ik­ke så­dan, jeg er som per­son. Jeg ved, at folk me­ner det godt. Men det er lidt un­der­ligt, når vi end­nu ik­ke har spil­let en kamp, si­den jeg kom til. Lad os nu spil­le først, og så må vi se, hvor­dan for­hol­det til fan­se­ne ud­vik­ler sig. « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.