’’

BT - - SPORTEN - Esta­va­na Pol­man

Eft er al den snak i da­ge­ne op til kam­pen kan det godt væ­re, vi stod end­nu me­re sam­men til, at den ve­stjy­ske klub i går eft er­mid­dag of­fi ci­elt meld­te ud, at den dan­ske lands­holds­spil­ler frit kan for­la­de klub­ben eft er fl ere ugers bal­la­de mel­lem hen­de og træ­ner Lars Fre­de­rik­sen.

Få ti­mer se­ne­re vi­ste hol­land­ske Esta­va­na Pol­man så, hvor­for hun får me­get spil­le­tid. Og selv med en vold­som om­gang ta­pe på sin høj­re skul­der, skød bag­spil­le­ren i høj grad Ny­kø­bing Fal­ster i sænk. Hun la­ve­de ni mål i stor­sej­ren på 38- 29.

Hol­læn­de­ren føl­te, at der var no­get at be­vi­se eft er en læn­ge­re pe­ri­o­de, hvor en spil­ler helt uden for trup­pen har ta­get me­get fo­kus.

» Jeg var ik­ke 100 pro­cent med skul­de­ren, men jeg spil­le­de, og som hold spil­le­de vi en fi n kamp, der gjor­de godt for stem­nin­gen og pu­bli­kum. Eft er al den snak i da­ge­ne op til kam­pen kan det godt væ­re, vi stod end­nu me­re sam­men, « sag­de Estva­na Pol­man eft er kam­pen til klub­bens hjem­mesi­de.

Hun blev dog over­gå­et i må­l­regn­ska­bet af gæ­ster­nes Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, der la­ve­de he­le 12 mål. Og i den ind­le­den­de fa­se så det fak­tisk ud til, at Ny­kø­bing Fal­ster hav­de me­re end godt fat i sølvvin­der­ne.

Men selv uden Lot­te Gri­gel, der har få­et besked på, at hun ger­ne må fi nde sig en ny uden­land­sk ar­bejds­gi­ver, kom Team Es­b­jerg i front al­le­re­de in­den pau­sen.

» Al­le sej­re tæl­ler, men jeg er glad for at vin­de den­ne kamp eft er det ka­os, der har væ­ret om­kring hol­det og mig som træ­ner i de se­ne­ste da­ge. Vi vi­ste, at vi er et ski­de­godt hold, og vi så spil­le­re, der spr­ud­le­de. blandt an­dre Be­ti­na Rie­gel­huth ( hun score­de og­så ni mål, red.), som vi al­drig har set så­dan før. Og så kom Esta­va­na jo ind og la­ve­de nog­le vig­ti­ge mål, « sag­de træ­ner Lars Fre­de­rik­sen eft er kam­pen.

Team Es­b­jerg lig­ger nu num­mer et i hånd­bold­liga­en, mens Lot­te Gri­gel er sendt på ’ fe­rie’. Klub­ben af­ven­ter nu den 24- åri­ge lands­hold­spil­lers ud­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.