Thu­le­sen: Jeg vil­le ik­ke skri­ve un­der

’ Man skal da ik­ke un­der på no­get, man ik­ke ved, hvad er,’ si­ger Dansk Fol­ke­par­tis for­mand om Rik­ke Karls­son- sa­gen

BT - - NYHEDER - An­dreas Karker | karker@bt.dk

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vil­le ik­ke selv skri­ve un­der på no­get, han ik­ke har set ind­hol­det af.

Det si­ger DF- for­man­den til BT og kom­men­te­rer der­med for før­ste gang sa­gen om, at Rik­ke Karls­son har for­ladt DF i pro­test, for­di hun ik­ke vil skri­ve un­der på del­ta­gel­se i to fon­de, hen­des kol­le­ga Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har op­ret­tet.

» Jeg vil hel­ler ik­ke skri­ve un­der på no­get, jeg ik­ke har set. Så det for­står jeg da godt. Man kun­ne jo nær­me­re klan­dre hen­de, hvis hun skrev un­der på no­get, hun ik­ke vid­ste, hvad var. Og det er der jo hel­ler ik­ke no­gen i DFs le­del­se, der har bedt hen­de om, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Men det har Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt jo åben­bart bedt hen­de om, og hvis du sy­nes, det er for­kert, kri­ti­se­rer du jo ham?

» Det må du snak­ke med Mor­ten om. Jeg har jo ik­ke væ­ret til ste­de, da tin­ge­ne er fo­re­gå­et, og er ik­ke som så­dan in­de i det. «

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl si­ger og­så, at det var unød­ven­digt, at Rik­ke Karls­son meld­te sig ud, og at han var pa­rat til at ta­ge til Bruxelles for at ud­re­de tin­ge­ne med hen­de.

Rik­ke Karls­son si­ger, at Thu­le­sen Da­hls tavs­hed med­vir­ke­de til hen­des be­slut­ning om at mel­de sig ud.

» Jeg skrev en re­de­gø­rel­se om he­le sa­gen på en mail til Kri­sti­an lør­dag 10. ok­to­ber, og jeg hav­de talt med ham da­gen før, hvor han lo­ve­de at kig­ge på det. Han sag­de, at han selv­føl­ge­lig vil­le kig­ge på det, men jeg hør­te ik­ke me­re fra ham, « si­ger Rik­ke Karls­son.

» Kri­sti­ans stil­hed vok­se­de i mig. Jeg spe­ku­le­re­de på, om han vil­le rin­ge til Mor­ten for at hø­re hans si­de af sa­gen. Jeg hav­de bedt Kri­sti­an om ik­ke at ta­le med Mor­ten, før vi har talt sam­men. Men der ske­te in­gen­ting søn­dag, og til sidst sag­de jeg til min se­kre­tær Je­a­net­te: » Jeg tror ik­ke, jeg kan kla­re det her me­re. Jeg fø­ler mig til grin. «

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl be­kræft er, at de tal­te sam­men lør­dag:

» Vi hav­de en sam­ta­le på en halv times tid. Hun sag­de, hun vil­le sen­de mig en mail, og det gjor­de hun og­så. Men det var mit ind­tryk, at vi skul­le ta­le om det i lø­bet af den føl­gen­de uge. Jeg åb­ne­de og­så op for, at jeg kun­ne ta­ge til Bruxelles, hvis det var nød­ven­digt.

Jeg var ik­ke klar over, at hun men­te, vi skul­le ta­le sam­men i we­e­ken­den. Og så meld­te hun sig ud, hvil­ket jeg sy­nes er ut­ro­lig ær­ger­ligt. Det var unød­ven­digt. Hen­des mu­lig­he­der for at dis­ku­te­re det her i par­ti­et var ik­ke udtøm­te.

Min hold­ning var, at de måt­te snak­ke om det ne­de i Bruxelles. Der er ri­ge­ligt på mit bord i for­vej­en. Hun fo­re­læg­ger mig ik­ke no­get, hvor jeg fø­ler, at tin­ge­ne ik­ke er i or­den. Hun er ut­ryg, men hun si­ger jo ik­ke, at hun tror, der er no­gen, der har ta­get af kas­sen. Jeg vid­ste kun, at det hand­le­de om øko­no­mi. Jeg åb­ne­de for at sæt­te mig nær­me­re ind i det, men det punkt nå­e­de vi så al­drig til, for­di hun meld­te sig ud, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

’’ Jeg var ik­ke klar over, at hun men­te, vi skul­le ta­le sam­men i we­e­ken­den. Og så meld­te hun sig ud, hvil­ket jeg sy­nes er ut­ro­lig ær­ger­ligt. Det var unød­ven­digt

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl

FO­TO: KELD NAVN­TOFT OG JENS NØR­GAARD LAR­SEN

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl var klar til at re­de trå­de­ne ud for Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og ta­ge en snak med Rik­ke Karls­son, men han nå­e­de det ik­ke, før Rik­ke Karls­son hav­de meldt sig ud af par­ti­et i pro­test.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.