Ja, Hen­rik er no­get helt sær­ligt

BT - - DEBAT - KRE­STEN SCHULTZ JØR­GEN­SEN

Adm. di­rek­tør for Le­ad Agen­cy

NA­TUR­LIG­VIS HAR HEN­RIK en po­in­te i for­hold til li­ge­stil­ling. Men det er me­get udansk, at han går så me­get op i sin ti­tel og er vred over det. Når dan­ske­re får tit­ler og or­de­ner, så und­skyl­der de nær­mest. Den dan­ske til­gang til den slags er me­re af­slap­pet end no­get an­det sted i ver­den.

DET GØR IK­KE no­get, at prins Hen­rik gen­ta­ger sit øn­ske om at bli­ve kon­ge. Han er en sær­lig ka­rak­ter i den dan­ske off ent­lig­hed, og han er me­get udansk. Det kan vir­ke ko­misk, men det gør ik­ke no­get. Han er en sjæl­den fugl og en sær­lig ka­rak­ter, og det her er me­get fransk, ari­sto­kra­tisk og me­get prins Hen­rik’sk – og ik­ke sær­lig dansk. Det er ret godt gå­et, at han en gang imel­lem li­ge mar­ke­rer, for det er med til at fast­hol­de ind­tryk­ket af en mand, som er helt uden for num­mer. Han op­fø­rer sig på en må­de, som er ufor­e­ne­lig med me­ter­va­ren in­den­for al­min­de­li­ge ken­dis­ser i Dan­mark, og det må han godt, for han fortje­ner det, og det gi­ver ham en sær­lig au­ra. Men han skal stop­pe med at ta­ge det så tungt, som jeg kan mær­ke, at han gør, for det kom­mer al­drig til at gå i op­fyl­del­se.

HANS UD­MEL­DIN­GER ER med til at ska­be en helt sær­lig ka­rak­ter i det her te­a­ter, som det off ent­li­ge Dan­mark og ik­ke mindst kon­ge­hu­set jo er. Selv­om de fl este ik­ke er eni­ge med ham, så har de en respekt for hans en­som­me kamp. Du kan ik­ke an­det end få respekt for så sjæl­den en på­fugl i bø­ge­sko­ven Dan­mark, og det kan godt væ­re, at man­ge hak­ker på ham, men det er me­get godt gå­et af ham, og de fl este un­der ham det te­a­ter­styk­ke, han op­fø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.