Hvor svært kan det væ­re, Thu­le­sen?

ME­NER

BT - - DEBAT -

Midt i en stil­le uge i dansk po­li­tik sør­ge­de Dansk Fol­ke­par­ti i den grad for ’ un­der­hold­nin­gen’. Først smæk­ke­de eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Rik­ke Karls­son med dø­ren i pro­test mod, at par­ti­fæl­len Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ik­ke vil­le la­de hen­de få ad­gang til regn­ska­bet for to fon­de, som DFer­ne i par­la­men­tet er med­lem­mer af. SÅ KVIT­TE­RE­DE MOR­TEN Mes­ser­s­ch­midt med sin ned­la­den­de og ar­ro­gan­te be­mærk­ning om, at Karls­son er ’ en lidt for­vir­ret pi­ge, der kom­mer fra Re­bild til Bruxelles og ik­ke kan over­skue, hvad der sker om­kring hen­de’. Fuldt fortjent væl­te­de kri­tik­ken ned over Dansk Fol­ke­par­tis stem­me­slu­ger – og­så fra eg­ne ræk­ker. Lo­kalt for­stås. Par­ti­top- pen, der el­lers ik­ke tø­ver med off ent­ligt at slå ned på med­lem­mer, der træ­der ved si­den af, har ik­ke haft travlt med at sæt­te EUpro­fi len på plads. Hvor svært kan det væ­re at la­de væl­ger­ne for­stå, at Mes­ser­s­ch­midts op­før­sel er langt over stregen? Tavs­he­den står i kon­trast til, at Rik­ke Karls­son i fl ere om­gan­ge for­gæ­ves har for­søgt at rå­be sin par­ti­for­mand op. Først i dagens BT ta­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sig sam­men til at si­ge, at han da hel­ler ik­ke vil­le skri­ve un­der på hvad som helst, som Rik­ke Karls­son op­le­ve­de det.

Eft er Karls­sons exit er der nu kri­tisk lys på DFs brug af støt­te­mid­ler fra EU. Sær­lig op­mærk­som­hed knyt­ter sig til fi nan­si­e­rin­gen af par­tiets 10 da­ge lan­ge sejlads med en gam­mel skonnert op til kom­mu­nalval­get i 2013. Hvor me­get EU-oplys­ning var der for­bun­det med den tur? DF ER PÅ 20 år ble­vet et stort par­ti. Med top­sty­ring som vig­tig driv­kraft er par­ti­et ble­vet Fol­ke­tin­gets næst­stør­ste med 37 man­da­ter. ’ Det er som om, al­ting fal­der på plads i år’, skrev Thu­le­sen Da­hl for ny­lig i sit uge­brev. Al­ting li­ge­frem? Skul­le vi ik­ke li­ge få svar på de åb­ne spørgs­mål om pen­ge­for­brug og styr på le­del­ses­sti­len i Bruxelles.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.