Nej, han mis­bru­ger li­ge­stil­lin­gen

BT - - DEBAT - MIK­KEL BAL­LE­GAARD For­mand, Kon­ser­va­tiv Ung­dom

I KON­GE­HU­SE ER tra­di­tion det, der kom­mer al­ler­først, og i Dan­mark er der tra­di­tion for, at hvis re­gen­ten er en dron­ning, så hed­der ge­ma­len prins. Det er det, for­di sta­tens over­ho­ved skal væ­re den hø­je­ste ti­tel, og så kan han alt­så ik­ke få en ti­tel af kon­ge el­ler kon­ge­ge­mal. Tra­di­tion og sæd­va­ne står alt­så øverst i kon­ge­hu­se, og der­for skal prins Hen­rik ik­ke ha­ve en an­den ti­tel. Der­u­d­over sy­nes jeg, at be­gre­bet li­ge­stil­ling oft e bli­ver brugt til at ta­ge nog­le me­get små kam­pe.

DET BLI­VER EN hi­sto­rie, hver gang prins Hen­rik yt­rer sig om det her, men det ska­der ik­ke kon­ge­hu­set sær­lig me­get. Kon­ge­hu­set som in­sti­tu­tion bli­ver ik­ke ud­for­dret af, at prins Hen­rik går ud med de her ud­ta­lel­ser, men det gav­ner hel­ler ik­ke li­ge­frem.

DET ER EN sag, som de må hånd­te­re in­ter­nt i kon­ge­hu­set. Han må ac­cep­te­re, at tra­di­tio­nen står over li­ge­stil- ling i kon­ge­hu­set. Det er et dansk kon­ge­hus, og der­med er det og­så de dan­ske tra­di­tio­ner, de skal føl­ge.

JEG GÅR IK­KE ud fra, at prins Hen­rik har gift et sig til en ti­tel. Han bur­de vi­de, at tra­di­tio­ner er stær­ke i et kon­ge­hus og præ­ger det, og at den­ne tra­di­tion der­for hel­ler ik­ke står til at æn­dre. Det må man gå ud fra, at han vid­ste, da han gift ede sig ind i kon­ge­hu­set. Jeg går ud fra, at det ik­ke er på grund af tit­ler el­ler alt mu­ligt an­det, men på grund af kær­lig­hed, at de gift ede sig.

KRE­STEN SCHULTZ JØR­GEN­SEN

MIK­KEL BAL­LE­GAARD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.