KAN VI SÅ SNART FÅ NO­GET RO!

Man­dag Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Ale­ne de se­ne­ste ni år er der la­vet he­le 47 ændringer på dag­pen­ge­om­rå­det. De fl este er eni­ge om, at der er be­hov for nu at få skabt en hold­bar løs­ning, som kan stå ube­rørt i nog­le år.

Hvem skal fryg­te kom­mis­sio­nens frem­læg­gel­se? Det skal de nyud­dan­ne­de. Der er bred enig­hed om, at di­mit­tend­sat­sen skal sæn­kes. Og så er der ud­sigt til, at al­le får et an­tal ka­rens­da­ge - alt­så da­ge, hvor man ik­ke kan få dag­pen­ge. Til gen­gæld læg­ges der op til, at det skal væ­re nem­me­re at genop­tje­ne ret­ten til dag­pen­ge.

Er der ud­sigt til en aft ale? Ja. Især de tre sto­re par­ti­er; So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre er op­sat­te på en aft ale. Ven­stre er, iføl­ge stats­mi­ni­ste­ren, egent­lig til­freds med aft alen, men So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har i he­le den tid­li­ge­re re­ge­rings le­ve­tid bak­set med spørgs­må­let, som De Ra­di­ka­le ik­ke til­lod re­ge­rings­part­ne­ren at pil­le ret me­get ved. Og Dansk Fol­ke­par­ti - der fak­tisk selv spil­le­de dag­pen­gere­for­men på ba­nen på et tids­punkt, hvor den tid­li­ge­re VKre­ge­ring hav­de op­gi­vet pro­jek­tet - vil na­tur­lig­vis hel­le­re hu­skes for at ha­ve for­bed­ret dag­pen­ge­sy­ste­met end for at ha­ve for­rin­get vil­kå­re­ne for de ar­bejds­lø­se. Ha­rald Børsting fra LO) vil kom­me med en min­dre­tals­ud­ta­lel­se, for­di de vil ha­ve til­ført pen­ge til dag­pen­ge­sy­ste­met ude­fra. ’ Fag­be­væ­gel­sen har sagt ja til at sid­de i kom­mis­sio­nen, og den har sagt ja til ram­men for kom­mis­sio­nen. Men den er ik­ke i stand til at lø­se den op­ga­ve, den har sagt ja til. Det er pro­ble­ma­tisk,’ sag­de Joachim B. Ol­sen og pro­ble­ma­ti­se­rer, om den dan­ske mo­del vir­ker, når den ene part ’ ik­ke vil ta­ge an­sva­ret for de svæ­re be­slut­nin­ger’.

Hvor langt var kom­mis­sio­nen fra enig­hed? Det ved vi først præ­cis man­dag, når de har præ­sen­te­ret rap­por­ten, men at døm­me eft er de læk, der har væ­ret, så dre­jer ue­nig­he­den sig om 600 mio. kr. Det for­ly­der, at med­lem­mer­ne var eni­ge om nye ini­ti­a­ti­ver for 1,2 mia. kr, men kun er ble­vet eni­ge om fi nan­si­e­rin­gen af ca. halv­de­len. Nu skal po­li­ti­ker­ne alt­så selv bli­ve eni­ge om, hvor stor en del af de pen­ge der skal fi ndes hen­holds­vis in­den­for og uden­for dag­pen­ge­sy­ste­met. Men det er jo slet ik­ke sik­kert, at det en­der med at væ­re præ­cis det be­løb, det dre­jer sig om. Sand­syn­lig­he­den ta­ler dog for det.

Hvem skal bli­ve eni­ge i Fol­ke­tin­get? De tre sto­re par­ti­er skal kun­ne fi nde hin­an­den. Og i det­te spørgs­mål som i så man­ge an­dre er lo­gik­ken, at det DF, kan væ­re med til, det kan S og­så hol­de til - og omvendt. De to par­ti­er lå­ser på man­ge må­der hin­an­den. Der er næp­pe hel­ler no­gen tvivl om, at fl ere an­dre par­ti­er vil væ­re ivri­ge for at kom­me med, men spørgs­må­let er, hvor me­get de får at skul­le ha­ve sagt.

Hvad gæl­der det om for re­ge­rin­gen nu? For re­ge­rin­gen hand­ler det om hur­tigt at få par­ti­er­ne ind i for­hand­lings­lo­ka­let, så den off ent­li­ge de­bat om dag­pen­ge ik­ke får låst de po­li­ti­ske po­si­tio­ner så fast, at det bli­ver svært at fi nde en løs­ning. For en re­ge­ring, der vil må­les på, at det bed­re skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, hand­ler det og­så om ik­ke at få gjort dag­pen­ge­sy­ste­met for at­trak­tivt. Uan­set hvad po­li­ti­ker­ne bli­ver eni­ge om, så pe­ger de hi­sto­ri­ske er­fa­rin­ger dog på, at in­gen dag­pen­ge­aft ale får lov at stå i fred ret læn­ge ad gan­gen. Så ro bli­ver der næp­pe i sær­lig lang tid.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.