Hvad sy­nes du, at prins Hen­riks ti­tel skal væ­re?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.11 YN­KE­LIG AT HØ­RE PÅ På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.25 ET LIV PÅ FØR­STE KLAS­SE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.39 FORTJE­NER KON­GE- TI­TEL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.41

Prins

Le­ne Ni­el­sen

In­ger Yde Dietz

Gret­he Ring

Kon­ge­ge­mal

12.384 stem­mer på bt. dk

HY­LER SOM ET LIL­LE BARN Bli­ver han ved med at hy­le som et lil­le barn, skal prin­se- tit­len ta­ges fra hamm. Det er vist på tide, man­den bli­ver vok­sen.

Ran­di Fre­din Han­sen

Hen­rik skul­le ta­ge lidt hen­syn til sin hu­stru og stop­pe det fi s. Han er yn­ke­lig. Det er ved at væ­re me­get træt­ten­de og ir­ri­te­ren­de he­le ti­den at skul­le hø­re og læ­se, at prins­ge­ma­len be­kla­ger sig over sin mang­len­de li­ge­stil­ling med sin ko­ne. Prins­ge­ma­len har trods alt kun­net le­ve et liv på før­ste klas­se og al­drig mang­let no­get ma­te­ri­elt. Jeg sy­nes, prins Hen­rik har gjort sig fortjent til tit­len som kon­ge­ge­mal, og jeg har al­tid ment, han er ble­vet be­hand­let dårligt af dan­ske­re i alt for små sko. Han har be­holdt sin vær­dig­hed og har ik­ke ret­tet ind, som man­ge for­ven­te­de. Han har stå­et bag Dron­nin­gen og gi­vet hen­de styr­ke, og han har i det stil­le væ­ret en god re­præ­sen­tant for Dan­mark i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge og or­ga­ni­sa­tio­ner. Læs hans bi­o­gra­fi er og se, hvad han egent­lig er for et hu­mo­ri­stisk og vel­be­ga­vet men­ne­ske, og hvil­ket spæn­den­de liv han har haft , in­den vi lær­te ham at ken­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.