’’

BT - - DEBAT -

Hvad be­ty der det, at kom­mis­sions­med­lem­mer­ne ik­ke kun­ne bli­ve eni­ge? Hvis man hav­de hå­bet på en fi ks og fær­dig løs­ning, som po­li­ti­ker­ne kun­ne ved­ta­ge uden sværds­lag, så har pro­jek­tet slå­et fejl. Kom­mis­sio­nen har på den må­de slå­et op i ba­nen som en an­den seks­da­ge­s­ryt­ter. Nu skal po­li­ti­ker­ne selv ta­ge spur­ten.

Er det til­freds­stil­len­de? Ik­ke hvis man spør­ger Li­be­ral Al­li­an­ce og En­heds­li­sten. Al­le­re­de i au­gust ud­send­te En­heds­li­stens ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer Finn Sø­ren­sen en pres­se­med­del­el­se, hvor han bl. a. skrev, at ’ Der er kun ét for­nuft igt svar på dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens rap­port. Den kom­mis­sion skal fy­res her og nu’. For­kla­ring: Læk­ke­de op­lys­nin­ger fra kom­mis­sio­nen pe­ge­de på, at al­le de mo­del­ler, kom­mis­sio­nen ar­bej­de­de med, lag­de op til, at der skul­le skæ­res i ydel­ser­ne. ’ Det kan kun gå galt,’ skrev Finn Sø­ren­sen. Li­be­ral Al­li­an­ces ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer Joachim B. Ol­sen er util­freds med, at fag­be­væ­gel­sens med­lem­mer af kom­mis­sio­nen ( Ben­te Sor­gen­frey fra FTF og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.