’’

BT - - NYHEDER - Prins Hen­rik i sin bog ’ Skæb­ne for­plig­ter’

LØR­DAG 17. OK­TO­BER 2015 Som halv­tredsår­ig pla­ge­des jeg af et be­hov for ik­ke me­re at be­hø­ve at be­de min hu­stru om pen­ge til ci­ga­ret­ter

DET ER LYK­KE­DES FØR Ot­te gan­ge har prins Hen­rik be­kla­get sig over sin mang­len­de kon­ge­ti­tel. Og det er der må­ske en god grund til. Prins­ge­ma­len har nem­lig tid­li­ge­re haft held til at få æn­dret loven eft er at ha­ve brok­ket sig. Da prins Hen­rik blev in­ter­viewet ved sin 50- års fød­sels­dag i 1984, gjor­de han op­mærk­som på, at ’ et­hvert par, hvor beg­ge par­ter ar­bej­der, mod­ta­ger to løn­nin­ger’.

Det be­skri­ver han i sin erin­drings­bog ’ Skæb­ne for­plig­ter’ fra 1996, hvor han og­så ud­dy­ber bag­grun­den for sin fru­stra­tion: » Som halv­tredsår­ig pla­ge­des jeg af et be­hov for ik­ke me­re at be­hø­ve at be­de min hu­stru om pen­ge til ci­ga­ret­ter. Gan­ske vist mang­le­de jeg ik­ke no­get, men jeg sty­re­de ik­ke mit eget bud­get, « skri­ver han i bo­gen.

Hel­dig­vis var Fol­ke­tin­get enig med Prin­sen:

» Det vel­be­grun­de­de i mit krav gjor­de ind­tryk på den da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster, som skynd­te sig at brin­ge sa­gen i or­den med Fol­ke­tin­gets spon­ta­ne samtyk­ke. (...) Dis­po­si­tio­nen vak­te i øv­rigt in­gen kri­tik hos be­folk­nin­gen og end­nu min­dre i pres­sen, der i vidt om­fang gjor­de sig til ta­le­rør for den sam­me op­fat­tel­se, « for­kla­rer han i bo­gen.

Her kal­der han det der­for for ’ en stor let­tel­se’, da han blev til­delt sin egen apa­na­ge. Fik sin vil­je i 1984 Den fran­ske journalist Slim Al­lagui, der har ar­bej­det i Dan­mark i en år­ræk­ke og mødt prins Hen­rik fl ere gan­ge, me­ner, at net­op dét fak­tum, at Prins­ge­ma­len fi k sin vil­je gen­nem­trum­fet i 1984, er grun­den til, at han nu igen og igen be­kla­ger sig over sin ti­tel.

» Den­gang tal­te han og­så om det til pres­sen, for­di han ik­ke fi k sin egen apa­na­ge. På den må­de indså Fol­ke­tin­get, at han bur­de ha­ve sin egen apa­na­ge, « for­kla­rer Al­lagui til BT.

» Når de ( Fol­ke­tin­get, red.) æn­dre­de reg­ler­ne for apa­na­gen, så kun­ne de må­ske og­så æn­dre reg­ler­ne igen , « til­fø­jer han.

Prins Hen­rik mod­ta­ger 7,84 mil­li­o­ner kro­ner i apa­na­ge i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.