Fal­der du og­så for dis­se tri­ck?

BT - - NYHEDER -

SHOP­PING al­fa og om­e­ga. Ud­over at det har en prak­tisk funk­tion, så kan det og­så fø­re til, at kun­der­ne kø­ber ting, som de ik­ke hav­de plan­lagt at kø­be. Det har ma­ga­si­net For­bru­ger­rå­det Tænk be­skre­vet i sit se­ne­ste ma­ga­sin fra ok­to­ber. Her be­skæf­ti­ger man sig med ud­tryk­ket spa­ce ma­na­ge­ment, der dy­best set hand­ler om at æn­dre, hvil­ke va­rer der står på bu­tik­kens hyl­der – ud fra ana­ly­ser af salgstal, for­brugs­va­ner osv. Kan ryk­ke over 100 pro­cent Mo­gens Bjer­re, der er lek­tor og for­sker på CBS for­tæl­ler, at god spa­ce ma­na­ge­ment kan øge om­sæt­nin­gen ge­val­digt.

» De kon­kre­te tal er ty­pisk for­tro­li­ge. Men jeg har set et om­sæt­nings­løft væ­sent­ligt over 100 pro­cent ved en kom­bi­na­tion af at flyt­te va­rer­ne og op­ti­me­re hyl­der­ne. Plus at kun­der­ne bli­ver i læn­ge­re tid, når hyl­der­ne er nem­me­re at fin­de rundt i, si­ger han til ma­ga­si­net For­bru­ger­rå­det Tænk.

Bå­de Coop og Dansk Su­per­mar­ked af­vi­ser over­for ma­ga­si­net, at de ind­ret­ter de­res bu­tik­ker så kun­der­ne ta­ger de va­rer, som for­ret­nin­ger­ne tje­ner flest pen­ge på.

Su­per­mar­ke­der­ne bli­ver og­så kri­ti­se­ret af Ul­la Toft fra Forsk­nings­cen­ter for Fore­byg­gel­se og Sund­hed fra Re­gion Ho­ved­sta­den. Hun me­ner, at det of­test er de us­un­de va­rer, som får de bed­ste pla­ce­rin­ger i su­per­mar­ke­der­ne. Den på­stand bli­ver og­så af­vist. Bliv lidt læn­ge­re, vil du ik­ke… For­sker og fo­re­læ­ser Jes­per Cle­ment fra CBS me­ner, at man som så­dan ik­ke skal tæn­ke, at su­per­mar­ke­der­ne de­ci­de­ret for­sø­ger at sny­de dig ved kas­sen – og­så selv­om det for nog­le per­so­ner kan vir­ke så­dan. Grun­den er iføl­ge ham ret sim­pel: » Det svæ­re­ste er at få folk til at kom­me igen. Man kan ik­ke få folk til­ba­ge i bu­tik­ken, hvis de fø­ler sig snydt, når de kom­mer hjem, « si­ger han til BT og fort­sæt­ter.

» Min er­fa­ring er, at det fo­re­går på ma­ve­for­nem­mel­ser. Hvad der vir­ke­de i går, fort­sæt­ter vi med i dag, og hvad der ik­ke vir­ke­de, æn­drer vi, « si­ger han, men der er iføl­ge ham in­gen tvivl om, at for­ret­nin­ger ge­ne­relt ger­ne vil ha­ve de­res kun­der længst mu­ligt i bu­tik­ken, da det i sig selv højst sand­syn­ligt med­fø­rer fle­re im­puls- køb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.