For­sik­rin­gen vil ha­ve net- tip

BT - - NYHEDER -

HÆ­LER­VA­RER des cy­kel er ble­vet stjå­let, og at nog­le er ved at sæl­ge den på net­tet, så vil vi tak­ke for op­lys­nin­gen og se på, hvad vi kan gø­re ved det, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef i Top­dan­mark Jens Lan­ger­gaard. Har selv in­ter­es­se Har dit for­sik­rings­sel­skab al­le­re­de én gang før ud­be­talt en for­sik­rings­sum for den cy­kel, du rin­ger om, så til­fal­der ejer­ska­bet for­sik­rings­sel­ska­bet.

Der­for kan for­sik­rings­sel­ska­bet mu­lig­vis ha­ve en in­ter­es­se i at hen­te det, der til­hø­rer dem.

» Vi vil da med in­ter­es­se se på, om vi har no­gen mu­lig­hed for bru­ge den­ne her oplys­ning, så vi kan hen­te det, der nu er vo­res, for­di vi al­le­re­de før har er­stat­tet kun­dens ting, « si­ger Jens Lan­ger­gaard, der un­der­stre­ger, at for­sik­rings­sel­ska­bet selv­føl­ge­lig ik­ke har sam­me magt­be­fø­jel­ser som po­li­ti­et, hvis man skal ud at hen­te tin­ge­ne.

Der­for er man nødt til at in- vol­ve­re po­li­ti­et, hvis det kom­mer der­til.

» I de fl este til­fæl­de, hvis vi ta­ler cyk­ler og iPads, har kun­den al­le­re­de få­et det til­sva­ren­de i er­stat­ning og får der­for ik­ke de stjå­l­ne ting til­ba­ge.

Men hvis det er en me­get spe­ci­el ting, man rig­tig ger­ne vil kø­be til­ba­ge, så vil vi umid­del­bart til­by­de, at man kan kø­be det af os. Men det er svært at byt­te det, som ved­kom­men­de har købt, med det, der er duk­ket op igen, « un­der­stre­ger Jens Lan­ger­gaard.

Ju­rapro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Lars Bo Lang­sted for­kla­rer, at grun­den til at po­li­ti­et har svært ved at gå ind i sa­ger om ty­ve­ko­ster, der bli­ver solgt på net­tet, er at det reg­nes for agentvirk­som­hed.

» Agentvirk­som­hed vil si­ge, at po­li­ti­et går ind og frem­kal­der en for­bry­del­se. Det re­gu­le­rer rets­plej­e­loven, og det er me­get svært at få til­la­del­se til det. Man kan godt spør­ge, om det nu nød­ven­dig­vis er agentvirk­som­hed, hvis man mel­der sig ind og ba­re vil kig­ge - for for­bry­del­sen er jo be­gå­et, nem­lig ty­ve­ri­et. Men det kan alt­så dy­best set godt be­trag­tes som agentvirk­som­hed, « si­ger Lars Bo Lang­sted. Pind på ba­nen Men hvis po­li­ti­et ik­ke kan mel­de sig ind i en Face­book­grup­pe for stjå­l­ne va­rer, så skal der kig­ges nær­me­re på lov­giv­nin­gen.

Det me­ner me­ner Ven­stres retsord­fø­rer, Pre­ben Bang Hen­rik­sen, som vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) på ba­nen.

» Po­li­ti­et op­ly­ser, at man ik­ke kan sen­de en ven­ne­an­mod­ning til den luk­ke­de grup­pe, da det vil­le væ­re i strid med agen­treg­ler i rets­plej­e­loven - alt­så, at po­li­ti­et frem­pro­vo­ke­rer en for­bry­del­se.

Det un­drer mig lidt, for det ly­der som en sim­pel og me­get eff ek­tiv eft er­forsk­nings­må­de, og der­for vil jeg be­de ju­stits­mi­ni­ste­ren om at for­kla­re, om det kan væ­re rig­tigt, « si­ger retsord­fø­re­ren.

Be­lø­bet i 2015 ly­der på knap 70.000 kro­ner. Den ten­dens be­kym­rer An­ders Bjark­lev, der er for­mand for Dan­ske Uni­ver­si­te­ter. » Det har be­ty det, at der er nye forsk­nings­om­rå­der, som vi ik­ke har star­tet op, « si­ger han til Po­li­ti­ken.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.