Al­vor­li­ge fejl på ulyk­kes­sted

BT - - NYHEDER -

AR­BEJDS­U­LYK­KE Der var tre al­vor­li­ge ar­bejds­mil­jøpro­ble­mer på den byg­ge­plads på Aar­hus Havn, hvor en 37- årig mand blev al­vor­ligt kvæ­stet i en ar­bejds­u­lyk­ke tors­dag. Så­dan ly­der kon­klu­sio­nen fra Ar­bejds­til­sy­net, eft er det har un­der­søgt byg­ge­plad­sen. Blandt an­det har Ar­bejds­til­sy­net gi­vet et på­bud om, at in­gen må fær­des på plad­sen, før den igen er sik­ker, li­ge­som der ik­ke må mon­te­res fl ere be­ton­dæk fo­re­lø­big, skri­ver DR Østjyl­land.

» En­de­lig har vi og­så gi­vet et på­bud om, at der mang­ler ma­nu­a­ler til mon­te­ring af de be­to­n­e­le­men­ter, der ram­te ar­bej­de­ren på byg­ge­plad­sen, « si­ger til­syns­chef i Ar­bejds­til­sy­net Jacob Buch til DR Østjyl­land. I kun­stig ko­ma Man­den, som tors­dag eft er­mid­dag blev kvæ­stet, da et be­ton­dæk faldt ned over ham, blev i går lagt i kun­stig ko­ma, og hans til­stand er fort­sat kri­tisk, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti til DR Østjyl­land.

Ulyk­ken ske­te, da byg­nings­ar­bej­de­re var i gang med at op­fø­re et be­ton­dæk ved en til­byg­ning til Grund­foss Kol­le­gi­et, da et ele­ment plud­se­lig styr­te­de ned.

De tre al­vor­li­ge fejl, Ar­bejds­til­sy­net har fun­det, kan re­sul­te­re i bø­der til en­tre­pre­nø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.