For­kæ­le­de børn og

BT - - NYHEDER -

VIL­LE DU BE­GYN­DE FOR­FRA? 00er­ne, vend­te bøt­ten i år med en re­kord­høj til­strøm­ning til læ­rer­se­mi­na­ri­et.

Men den ver­den, de un­ge går ind i, er en af dem, der har for­an­dret sig al­ler­mest de se­ne­ste år­ti­er. Fol­ke­sko­lere­for­men - som trå­d­te i kraft for lidt over et år si­den - er ba­re det se­ne­ste skridt på den vej. Og ét af dem, der har få­et læ­re­re til at stå i kø ved pen­sions­skran­ken.

Al­lan Dr­ud stod der selv for et år si­den. 60 år gam­mel ryste­de han i fru­stra­tion på sit ho­ved og sag­de li­geud til sin ko­ne: ’ Jeg gi­der ik­ke væ­re læ­rer me­re’.

» Jeg har al­tid væ­ret glad for at væ­re læ­rer. Men dér sag­de det ba­re bum. Skul­le jeg gå der­fra med go­de min­der i be­hold, var det nu! « si­ger han.

Dén dag, det sag­de bum, var det 36 år si­den, at en fær­di­g­ud­dan­net Al­lan Dr­ud blev en del af den dan­ske fol­ke­sko­le. Dén dag trå­d­te han ind i den 1. klas­se, som han skul­le væ­re klas­se­læ­rer for. Sko­len var helt ny, læ­rer- tea­met det sam­me. Un­ge, spræng­fyld­te med ener­gi og tro på de­res ger­ning. Selv var han kort for­in­den be­gyndt i di­vi­sions­fod­bold, og var jævn­ligt i de lo­ka­le avi­ser. Det gav nog­le bil­li­ge po­int hos ele­ver­ne.

Men som­mer­fug­le­ne flak­ke­de liv­ligt i ma­ven, da Al­lan Dr­ud gjor­de sin en­tré i klas­se­væ­rel­set. For én ting var al­le de vi­de­be­gær­li­ge børn, no­get an­det var de­res for­æl­dre, som fulg­te med fra ba­ge­ste ræk­ke. Gru­e­de for for­æl­dre­ne » De var vel 10- 15 år æl­dre end mig. Jeg blev plud­se­lig mit an­svar me­get be­vidst og gru­e­de for, hvad de tænk­te om mig. Men jeg føl­te mig og­så mo­dig og be­gynd­te at for­tæl­le løs om Maslo­ws be­hovs­py­ra­mi­de, be­gynd­te at ryk­ke al­fa­be­tet fem plad­ser for at gi­ve ind­tryk af, hvor svært det var at læ­re at læ­se. Der gik ik­ke me­re end ti mi­nut­ter, før en far rak­te hån­den i vej­ret. ’ Da jeg gik i sko­le....’. Han hav­de ik­ke fat­tet en brik af, hvad det var, jeg hav­de gang i. «

Han gri­ner højlydt ad sig selv og ad den ild, han var op­slugt af i sin før­ste ti­me. Slår over i et nostal­gisk smil, når han tæn­ker på si­ne un­ge år i ger­nin­gen.

» Det var et su­per­mil­jø, for der var pen­ge til at dri­ve en god sko­le, der var go­de be­tin­gel­ser for in­spek­tø­ren, som ik­ke skul­le ta­ge hen­syn til æl­dre kol­le­ger, for vi var al­le ret nyud­dan­ne­de.

Hvert år var vi på lej­rsko­le, hvor vi un­der­vi­ste ude i na­tu­ren. For in­gen pen­ge fik vi stab­let det på be­ne­ne. Vi fandt en bil­lig hyt­te, for­æl­dre­ne kør­te os der­hen, én hav­de en trai­ler, som vi smed cyk­ler­ne bagi. Vi var sam­men om tin­ge­ne.

Det var sjovt at væ­re læ­rer. Det var fri­hed un­der an­svar, « for­tæl­ler Al­lan Dr­ud, som grad­vist har mær­ket for­an­drin­ger­ne på egen krop. For­an­drin­ger af­født af po­li­ti­ske be­slut­nin­ger. Og af sam­fun­det- ud­vik­lin­gen.

» På Nord­fyn, hvor jeg har ar­bej­det, har der ge­ne­relt væ­ret god op­bak­ning til sko­len. Men he­le det po­li­ti­ske sy­stem har jo væ­ret sty­ret af øko­no­mi, som har be­ty­det, at det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.