Jeg har slet in­gen

BT - - NYHEDER -

STO­RE PRO­BLE­MER

Ka­ri­na Andersen børn, og det har og­så kon­se­kven­ser for dem. Jeg har ik­ke over­skud i hver­da­gen. Og jeg kan ik­ke væ­re den mor for dem, som jeg ger­ne vil væ­re. Det er rig­tig hårdt. Mit stør­ste øn­ske er, at jeg kan bli­ve den gam­le Ka­ri­na. Så jeg ek­sem­pel­vis kan be­gyn­de på ar­bej­de igen og væ­re der for mi­ne børn. Jeg vil ba­re ger­ne væ­re mig selv igen og ik­ke hæm­mes i hver­da­gen, « for­kla­rer Ka­ri­na Andersen, der i øje­blik­ket er på sy­ge­dag­pen­ge. Kæm­per for dis­pen­sa­tion Ka­ri­na kæm­per for ti­den med at få sa­gen om over­fal­det god­kendt hos Er­stat­ningsnæv­net, så hun kan få en er­stat­ning. Men det har lan­ge ud­sig­ter, da Ka­ri­na ik­ke har få­et re­gi­stre­ret an­mel­del­sen af over­fal­det hos po­li­ti­et in­den for de 72 ti­mer, som of­fe­rer­stat­nings­lo­ven si­ger, man skal. Og nu ven­ter en lang, hård kamp for at få dis­pen­sa­tion, så Ka­ri­na for­hå­bent­lig kan få en er­stat­ning. Det for­tæl­ler Ka­ri­na An­der­sens ad­vo­kat Mi­cha­el Chri­sten­sen fra San­da­ger Ad­vo­ka­ter.

» Det har al­le­re­de ta­get om­kring halvan­det år. Men før Ka­ri­na kan mod­ta­ge er­stat­ning – hvis vi alt­så får en dis­pen­sa­tion igen­nem hos Er­stat­ningsnæv­net – så vil der i hvert fald gå halvan­det år me­re. Må­ske to år. Så der er lang vej igen. Men i det he­le ta­get me­ner vi, at de 72 ti­mer, man har til at an­mel­de et over­fald, hvis man vil ha­ve er­stat­ning, er stærkt uri­me­ligt. Hvor­for skal der væ­re en for­æl­del­ses­tid på volds­sa­ger? Det er der ik­ke hos pri­va­te for­sik­rings­sel­ska­ber, hvis ens bil bli­ver ska­det. Hvor­for for­skel­s­be­hand­ler man voldsof­re i for­hold til f. eks. tra­fi­kof­re? Må­ske så sta­ten kan spa­re pen­ge, « si­ger Mi­cha­el Chri­sten­sen. Vil gå he­le vej­en Det hjæl­per be­stemt hel­ler ik­ke for Ka­ri­na Andersen, at sa­gen ser ud til at træk­ke ud i må­ne­der og år.

» Jeg er ban­ge, hver gang jeg får en mail fra Mi­cha­el. For hvad nu hvis dis­pen­sa­tio­nen ik­ke går igen­nem, el­ler no­get an­det i sa­gen ik­ke går vo­res vej, så den træk­ker end­nu me­re ud. Men jeg har be­slut­tet mig for at kæm­pe he­le vej­en – og­så i ret­ten, hvis det er sid­ste ud­vej. For jeg vil ger­ne ha­ve, at an­dre ik­ke skal gen­nem­le­ve det sam­me som mig, « ud­dy­ber Ka­ri­na Andersen. blev sam­ta­len ik­ke op­ta­get, som de nor­malt gør ved opkald til 114.

Ef­ter­føl­gen­de har Ka­ri­na Andersen ik­ke kun­net få er­stat­ning fra Er­stat­ningsnæv­net, der er sta­tens nævn, som ud­be­ta­ler pen­ge til of­re for over­fald og vold, da det først blev re­gi­stre­ret, at hun hav­de an­meldt over­fal­det, ef­ter 96 ti­mer, hvor hun per­son­ligt mød­te op på po­li­ti­sta­tio­nen.

En re­gel i of­fe­rer­stat­nings­lo­ven si­ger nem­lig, at man ik­ke kan få ud­be­talt er­stat­ning, hvis man ik­ke an­mel­der et over­fald in­den for de før­ste 72 ti­mer ef­ter hæn­del­sen.

Ka­ri­na Andersen og hen­des ad­vo­kat Mi­cha­el Chri­sten­sen ar­bej­der nu på at få en dis­pen­sa­tion fra reg­len om de 72 ti­mer. Den af­gø­rel­se ven­ter de fort­sat på.

Hun er for ti­den på sy­ge­dag­pen­ge, da hun blev fy­ret fra det ar­bej­de, hvor hun blev over­fal­det.

Ka­ri­na Andersen har dag­ligt ho­ved­pi­ne, svim­mel­hed og smer­ter i nak­ken, hvor hun har få­et en dis­kuspro­laps ef­ter over­fal­det. Dis­kuspro­lap­sen kan ik­ke ope­re­res, da den sid­der højt på rygsøj­len.

Ka­ri­na Andersen har des­u­den få­et kon­sta­te­ret PTSD – en po­st­trau­ma­tisk li­del­se.

blev over­fal­det på sit ar­bej­de i en bu­tik i Kø­ben­havns Luft­havn 3. marts 2014.

Ef­ter­føl­gen­de gik hun hjem, hvor hun brød sam­men.

Hun fik dog, med hjælp fra man­den Jakob, rin­get til po­li­ti­et, hvor hun blev rå­det til at ta­ge på ska­destu­en, hvil­ket hun gjor­de.

Hen­des opkald til po­li­ti­et var til et lo­kalt num­mer og ik­ke 114. Og der­for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.