Lær­te at drik­ke vin på turi­strej­sen

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Tim Vol­ler­s­lev

Bil­li­ge char­ter­rej­ser til bl. a. Spa­ni­en for godt 50 år si­den var uden tvivl med til at læ­re man­ge dan­ske­re at drik­ke vin. Og Spa­ni­en har man­ge go­de vi­ne at til­by­de. Kva­li­te­ten og sti­len på vinene er ble­vet for­bed­ret me­get si­den ‘ den med ty­ren’ og gri­se­fester­ne, hvor turi­ster­ne fi k præ­sen­te­ret vi­ne i sto­re mæng­der, men oft e af en tvivl­s­om kva­li­tet.

Så­dan er det ik­ke me­re. Dyg­ti­ge span­ske vin­pro­du­cen­ter frem­stil­ler i dag vi­ne i ab­so­lut topklas­se. Det gæl­der bå­de hvid­vi­ne og rød­vi­ne.

Og så sæl­ges de til­med oft e til favorable pri­ser, som det frem­går af den­ne uges an­be­fa­lin­ger.

Spa­ni­en var igen­nem en år­ræk­ke kendt for si­ne me­get fad­lag­re­de vi­ne. Det­te ken­de­teg­ne­de ik­ke mindst vinene fra Rio­ja- re­gio­nen.

I dag har man skru­et ned for bru­gen af ege­træs­fa­de, og vinene frem­står der­for oft e me­re frug­ti­ge og imø­de­kom­men­de end tid­li­ge­re. Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt kry­dret, me­di­um kraf­tig rød­vin, læk­ker, saf­tig, lang smag af mod­ne bær, lidt blom­mer, ur­ter og va­nil­je­toast. Vel­eg­net til: Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 16 gr. til pizza el­ler me­di­um kraf­ti­ge ret­ter. Pris: Kr. 89,50. Til­bud ved køb af 2 fl. uge 43 kr. 99. For­hand­ler: Ir­ma. www.

ir­ma. dk

Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt frug­tig og me­di­um fyl­dig rød­vin, god tan­nin i læk­ker, har­monisk smag af rø­de kir­se­bær, sko­v­bær, hin­d­bær, kryd­de­ri­er, pe­ber og la­krids.

Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta m. to­mat el­ler me­di­um let­te ret­ter.

Pris: Kr. 119. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 42+ 43 pr. fl. kr. 74.

For­hand­ler: D’Wi­ne tlf. 2613 1231. www. d- wi­ne. dk

Kom­men­tar: Læk­ker, saf­tig, be­ha­ge­ligt tør og frisk hvid­vin, lang, flot frugts­mag af æb­le, pæ­re, ci­trus, kryd­derur­ter og et mi­ne­ralsk strejf.

Vel­eg­net til: Ser­ve­res kold v. 6 gr. af sto­re glas til fast ost el­ler me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af stegt fisk.

Pris: Kr. 132. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 42+ 43 pr. fl. kr. 115.

For­hand­ler: Hu­sted vin tlf. 2530 2355. www. hu­sted­vin. dk

Kom­men­tar: Læk­ker, saf­tig, me­di­um kraf­tig rød­vin, flot, tæt dyb smag af rø­de bær, blom­mer, kryd­de­ri­er, pe­ber, mørk toast og ege­træsva­nil­je. Su­per­godt køb.

Vel­eg­net til: Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge ret­ter.

Pris: Kr. 135. Til­bud ved 6 fl. uge 42+ 43 pr. fl. kr. 99.

For­hand­ler: Laud­rup Vin tlf. 4484 8086, www. laud­rup­vin. dk

Kom­men­tar: Ca­ber­net sa­u­vig­non- dru­er fra 65 år gam­le vin­stok­ke, flot, kraf­tig og saf­tig rød­vin, lang, dyb smag af mod­ne bær, kryd­de­ri­er, mørk toast og ege­træsva­nil­je.

Vel­eg­net til: Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge, kry­dre­de ret­ter.

Pris: Kr. 249,95. Til­bud ved 6 fl. uge 42+ 43 pr. fl. kr. 149.

For­hand­ler: An­d­rupVin. dk tlf. 5080 9005. www. an­d­rupvin. dk

Kom­men­tar: Me­di­um fyl­dig rød­vin med let kry­dret, god, rund frugts­mag af mod­ne bær, blom­mer, lidt ur­ter, toast og lidt har­monisk va­nil­je.

Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Pris: Kr. 119. Til­bud ved 6 fl. uge 42+ 43 kr. 99.

For­hand­ler: Vin­slot­tet A/ S tlf. 4369 1162. www. vin­slot­tet. nu

Kom­men­tar: Flot, saf­tig, har­monisk og fyl­dig rød­vin, god, lang smag af køli­ge rø­de bær, lidt blom­mer, ur­ter, kryd­de­ri­er, svam­pe, mok­ka og lidt va­nil­je.

Vel­eg­net til: Luf­tes en ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge ret­ter af lam el­ler ok­se.

Pris: Kr. 209. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 42+ 43 pr. fl. kr. 179.

For­hand­ler: Vi­nens Ver­den tlf. 6614 4448. www. wi­ne. dk

Dyg­ti­ge span­ske vin­pro­du­cen­ter frem­stil­ler i dag vi­ne i ab­so­lut topklas­se.

2014 Vin de Ped­ra Ne­gre de Folls, DO. Con­ca de Bar­berà.

2014 La Mari­more­na Al­ba­riño So­bre Li­as, Vi­no Blan­co, Casa Ro­jo, DO. Ri­as Baixas.

2011 Bi­ga de Lu­ber­ri Cri­an­za, Fa­mi­lia Monje Ame­stoy, DOC. Rio­ja.

2011 El Tel­ar Mo­na­st­rell Se­lection, Vi­nes­sens, DO. Ali­can­te.

2010 Nas­sos

Rod­ri­gu­ez San­zo, DO. Pri­o­rat.

2012 Bor­sao Bo­le

DO. Cam­po de Borja.

2012 Fin­ca La Pi­ca Cri­an­za, DOC. Rio­ja.

Tim Vol­ler­s­lev er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.