Bag­ger bli­ver til Han­sen

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen | pett@ bt. dk

Stor­svind­le­ren, kendt un­der nav­net Ste­in Bag­ger, har nu igen ta­get nav­ne­for­an­dring. Eb. dk har ved at gen­nem­gå of­fent­li­ge re­gi­stre fun­det frem til, at Ste­in Bag­ger nu går un­der nav­net ’ Sten Han­sen’.

Ste­in Bag­ger – nu Sten Han­sen – blev i 2009 idømt syv års fængsel for at ha­ve svind­let for he­le 891 mil­li­o­ner kro­ner gen­nem sit da­væ­ren­de fir­ma IT Fa­ctory.

I de­cem­ber 2008 for­svandt han på en for­ret­nings­rej­se i Du­bai og blev ef­ter­lyst af In­ter­pol. På det tids­punkt hav­de den dan­ske pres­se dæk­ket Ste­in Bag­gers for­svin­den mas­sivt. Ste­in Bag­ger duk­ke­de op på et over­våg­nings- ka­me­ra på en po­li­ti­sta­tion i USA, hvor han meld­te sig selv. Til­talt un­der af­so­ning I 2014 blev han løsladt ef­ter at ha­ve væ­ret fængs­let i fem år og tre må­ne­der. Det var me­nin­gen, at han skul­le væ­re løsladt tid­li­ge­re, men på grund af en ny til­ta­le mod ham fra bag­mand­spo­li­ti­et, blev løsla­del­sen ud­skudt.

Sten Han­sen, ali­as Ste­in Bag­ger, har tid­li­ge­re brugt nav­net Ste­en Bech.

AR­KIV­FO­TO: JONAS SKO­VB­JERG FOGH

For­vand­lings­bol­sjet Ste­in Bag­ger, Ste­en Bech og Sten Han­sen for­la­der by­ret­ten i 2013 un­der den se­ne­ste sag, der be­gynd­te, mens han un­der af­so­nin­gen af bed­ra­ge­ri­dom­men var i prak­tik i flyt­te- og op­ma­ga­si­ne­rings­sel­ska­bet dansk- sel­f­sto­ra­ge. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.