Et skrø­be­ligt ta­lent

Pia Viet­hs na­tur­li­ge ud­strå­ling gør hen­de til en glim­ren­de sku­e­spil­ler på fi lm og tv

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen | jso@ ber­ling­s­ke. dk

Sku­e­spil­le­ren Pia Vieth blev ud­dan­net fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 1980. Hen­des na­tur­li­ge stem­me­fø­ring og fri­ske replik med den kø­ben­havn­ske to­ne, den hver­dags­li­ge skøn­hed og den fi nt­mær­ken­de, dæm­pe­de tek­nik, gjor­de hen­de fra be­gyn­del­sen til en op­lagt sku­e­spil­ler på fi lm og tv. Det var nu el­lers ra­dio­en, der først fi k øje på hen­de. Hun de­bu­te­re­de i Astrid Saal­ba­chs vel­lyk­ke­de de­butdra­ma ’ Spor i san­det’ i 1981 – si­den har hun væ­ret en me­get an­vendt røst i Ra­di­o­te­a­tret. Hun de­bu­te­re­de på det sto­re lær­red som sinds­for­vir­ret ung kvin­de i ’ Den ube­tænk­som­me el­sker’, var en køn og lidt bleg Ma­rie Krøy­er i Ska­gen- ma­le­ri­et ’ Hip, hip hur­ra’ over for sel­ve­ste Stel­lan Skars­gård samt ti­tel­fi - gu­ren i Jyt­te Rex’ drøm­men­de ’ Isol­de’.

Si­de­lø­ben­de blev det til op­ga­ver på TV- te­a­tret. Te­a­ter­s­ce­nen har hun ik­ke haft lyst til, og op gen­nem 1990er­ne blev der re­la­tivt stil­le om hen­de. Hun ud­dan­ne­de sig til psy­ko­te­ra­pe­ut, li­ge­som hun ar­bej­de­de som dra­malæ­rer og re­sear­cher på for­skel­li­ge do­ku­men­tar­fi lm. De se­ne­re år har hun bl. a. un­der­vist på fi lm­sko­len i Nor­ge. Sto­re­søste­ren i ’ Taxa’ I 1997 duk­ke­de hun imid­ler­tid op på skær­men igen – uge eft er uge i rol­len som den for­nuft ige sto­re­sø­ster og regn­skabs­da­me Bir­git Boye- Lar­sen i tv’s lang­tids­hold­ba­re hy­re­vogns­se­rie ’ Taxa’.

Den lidt glæ­des­lø­se si­de af hen­des ta­lent blev des­u­den ud­nyt­tet som Fru Gre­ger­sen i fi lma­ti­se­rin­gen af Chri­sti­an Kamp­manns ro­man­se­rie, spil­let med sår­bar styr­ke. Hun spil­le­de sig ud over kli­che­en i en af fi lmens bed­ste præ­sta­tio­ner, som hun med ret­te var no­mi­ne­ret til en Bo­dil for. På den bag­grund er det ik­ke ri­me­ligt, at der si­den har væ­ret stil­le om hen­de i off ent­lig­he­den.

FO­TO: JEP­PE MI­CHA­EL JEN­SEN

Sku­e­spil­ler Pia Vieth blev kendt i den bre­de be­folk­ning, da hun med­vir­ke­de i tv- se­ri­en ’ Taxa’. I dag fyl­der hun 60 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.