Norm­tal er ure­a­li­sti­ke

Dan­marks 10 mest solg­te bi­ler kø­rer kor­te­re i vir­ke­lig­he­den end de er op­gi­vet til

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt | hen­rik@ bi­len. dk

Det er de fær­re­ste bi­li­ster, der er i stand til at få de­res bil til at kø­re så langt på li­te­ren, som den på pa­pi­ret er op­gi­vet til. Bil­sek­tio­nen. dk har set på Dan­marks 10 mest solg­te bi­ler i 2015 og sam­men­holdt de­res of­fi­ci­el­le for­brugs­tal med tal fra on­li­nepor­ta­len sprit­mo­ni­tor. de, og det er ned­slå­en­de læs­ning for bå­de for­bru­ger­ne og mil­jø­et. Dan­marks mest po­pu­læ­re bil Volkswa­gen Up er i 1,0 MPI 60 hkud­ga­ven op­gi­vet til 24,4 km/ l. Det må­l­te for­brug blandt sprit­mo­ni­tors bru­ge­re er 18,64 km/ l, hvil­ket gi­ver SE­NE­STE NYT en af­vi­gel­se på 23,6 pct. På Peu­geot 208 1,2 VTI er det op­giv­ne for­brug 22,2 km/ l, mens det må­l­te er 16,7 – en af­vi­gel­se på 24,7 pct. Så­dan fort­sæt­ter li­sten med af­vi­gel­ser på om­kring 25- 30 pct.

Den ene­ste mo­del i top 10, der kom­mer un­der en af­vi­gel­se på 20 pct., er Volkswa­gen Golf 1,4 TSI ( 122/ 125 hk), der med et op­gi­vet for­brug på 19,2 km/ l og et må­lt for­brug på 15,9 km/ l, kun ram­mer en af­vi­gel­se på 17 pct. Du kan se he­le li­sten på bil­sek­tio­nen. dk EU- norm At for­skel­len er til ste­de kom­mer ik­ke som så­dan bag på os. Bil­pro­du­cen­ter­ne for­sva­rer sig med, at det op­giv­ne for­brug er ba­se­ret på en EU- dik­te­ret test­cy­klus, som de blot te­ster de­res mo­del­ler på bag­grund af. En test­cy­klus, der er ens for al­le.

De op­giv­ne for­brugs­tal kan der­for for­holds­vis sik­kert bru­ges, hvis for­bru­ge­ren øn­sker at sam­men­lig­ne to mo­del­lers brænd­stof­for­brug. Men tal­le­ne kan ik­ke bru­ges, hvis man øn­sker at vi­de, hvor langt bi­ler­ne re­elt præ­ste­rer i den vir­ke­li­ge ver­den. Der må bi­li­ster­ne for­ven­te en 20- 30 pct. af­vi­gel­se i ne­ga­tiv ret­ning.

EU- nor­men vi­ser der­med igen, at den ty­de­lig­vis er for­æl­det. Bil­pro­du­cen­ter­ne er ble­vet for go­de til at kon­stru­e­re bi­ler­ne, så de præ­ste­rer im­po­ne­ren­de i te­sten, men knap så im­po­ne­ren­de i tra­fik­ken med al­min­de­li­ge bi­li­ster bag rat­tet.

The In­ter­na­tio­nal Co­un­cil on Cle­an Trans­porta­tion ( ICCT), der var Volkswa­gens ba­ne­mænd i Die­sel­ga­te- skan­da­len, har i en rap­port fast­slå­et, at i 2001 var den gen­nem­snit­li­ge af­vi­gel­se mel­lem det op­giv­ne og det re­el­le for­brug på ot­te pct., mens det i 2014 er vok­set til 38 pct. Et tal, som må­le­re­sul­ta­ter­ne fra sprit­mo­ni­tor. de be­kræf­ter i al væ­sent­lig­hed.

Sprit­mo­ni­tor. de er en tysk on­li­nepor­tal med 350.000 re­gi­stre­re­de bru­ge­re fra he­le ver­den. På po­r­ta­len kan de re­gi­stre­re de­res bil­mo­del, kør­te ki­lo­me­ter og li­ter brænd­stof tan­ket. Re­sul­ta­tet gi­ver et om­fat­ten­de bil­le­de af, hvor langt de en­kel­te bil­mo­del­ler re­elt kø­rer med al­min­de­li­ge bi­li­ster bag rat­tet.

Dan­marks 10 mest solg­te bi­ler har svært ved at op­nå de­res norm­tal – fak­tisk bru­ger de al­le om­kring 25- 30 pct me­re brænd­stof i vir­ke­lig­he­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.