Update gør Tesla selv­kø­ren­de – næ­sten

BT - - BILER -

Tesla har in­tro­du­ce­ret en update, som in­klu­de­rer ’ Au­to­pi­lot’. Den gi­ver en Tesla mu­lig­hed for at kun­ne kø­re selv – næ­sten. Via ra­dar, ka­me­ra, 12 ul­tra­lyds sen­so­rer og gps hjæl­per bi­len med at hol­de bi­len på vej­en og und­gå ob­jek­ter. På mo­tor­vej kan bi­len selv føl­ge tra­fik­ken og til­med over­ha­le for dig. Det ene­ste, du skal gø­re, er at blin­ke. For­di sy­ste­met er nyt, til­la­der Tesla ik­ke, at man slip­per rat­tet, men bi­len kan i prin­cip­pet sty­re sig selv. Med up­da­te­rin­gen føl­ger og­så auto park- funk­tion, som vi ken­der det fra an­dre bi­ler, hvor bi­len selv kan pa­ral­lel par­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.