Her er årets bed­ste

BT - - BILER -

ÅRETS BED­STE BI­LER Mi­ni­bi­ler­ne er det bedst sæl­gen­de seg­ment li­ge nu, og der er sket en hel del, si­den vi ud­nævn­te en vin­der sid­ste år. Stær­ke nye mo­del­ler er kom­met til, og især Hyun­dai i20 og Opel Cor­sa mel­der sig i kam­pen om tit­len. Klas­sen har læn­ge væ­ret do­mi­ne­ret af Peu­geot 208, Volkswa­gen Po­lo, Ford Fies­ta og Re­nault Clio, og især den sid­ste har im­po­ne­ret. Den tog tit­len som Årets Bed­ste Mi­ni­bil i bå­de 2013 og 2014, og gjor­de det beg­ge år re­la­tivt over­be­vi­sen­de. Der­for er den selvskre­ven til fi­na­len i Årets Bed­ste Mi­ni­bil 2015. Men in­den vi når så langt, skal vi kig­ge nær­me­re på to bi­ler, der kun­ne ha­ve væ­ret med, men som blev vejet og fun­det for let­te. Den ene er den nye Ma­z­da 2. For så vidt en fin lil­le vogn, men den er så ud­for­dret på plads­for­hol­de­ne, at den ik­ke kan lø­be om kap med de tre en­de­li­ge ud­for­dre­re til Clio. Da man­ge bru­ger mi­ni­bi­len som fa­mi­lie­bil, er den sor­te­ret fra – selv­om den er frem­ra­gen­de som sing­le­bil. Peu­geot 208 er kon­ge­ri­gets mest solg­te bil i klas­sen, men den fik klø af Clio sid­ste år, og så kan man ik­ke få lov at le­ge med igen – med min­dre en grund­læg­gen­de æn­dring har fun­det sted, og 208s face­lift er for let til at kva­li­fi­ce­re til en plads. Bil­lig fransk­mand Til­ba­ge til Clio. Si­den sid­ste år er den ik­ke æn­dret mar­kant, men pri­ser­ne er ble­vet end­nu skar­pe­re og ud­styrsni­veau­et li­ge­så. Den har nog­le fi­ne mo- to­rer, kø­rer langt på li­te­ren, har god plads og fås som bå­de hat­ch­ba­ck og sta­tioncar. Den kan det he­le og har til­med et de­sign, der selv her et par år ef­ter lan­ce­rin­gen hol­der.

Her­over­for står den nye Hyun­dai i20, der løf­ter sig et helt par ni­veau­er over den halv­næ­ri­ge for­gæn­ger med sam­me navn. Den ser frem­ra­gen­de ud, har oce­a­ner af plads og en pris­sæt­ning – der sam­men med de fem års fa­briks­ga­ran­ti gi­ver den tæt på et fuldt hus på hån­den.

Volkswa­gen Po­lo lig­ner sig selv, men især den helt nye 3- cy­lin­dre­de 1,0- li­ters TSI­mo­tor gi­ver den en plads i fi­na­len. Den fi­ne lil­le ty­sker har tra­di­tion for at gø­re ALT rig­tig. Må­ske med en lidt ke­de­lig til­gang til det visu­el­le, men med et højt kva­li­tet­sind­tryk bå­de ude og in­de og et me­get bredt mo­tor­pro­gram, er den for man­ge det helt na­tur­li­ge valg i den her klas­se. Dens stør­ste han­di­cap er i vir­ke­lig­he­den pri­sen, der stik­ker en smu­le af, når først man be­gyn­der at væl­ge ek­straud­styr. Slag­kraf­tig Cor­sa Sid­ste fi­na­le­del­ta­ger er den nye Opel Cor­sa. Med den be­vi­ser Opel, at de for al­vor er til­ba­ge ef­ter fi­nanskri­sen, der ram­te ty­sker­nes mo­der­sel­skab Ge­ne­ral Mo­tors sær­ligt hårdt. De har ud­vik­let en rig­tig slag­kraf­tig mi­ni­bil på et be­græn­set bud­get ved at gen­bru­ge en del fra for­gæn­ge­ren. En ny ka­bi­ne, nye mo­to­rer og et me­re blødt og mo­der­ne de­sign har bragt den på om­gangs­høj­de med kon­kur­ren­ter­ne. Læg der­til en skarp pris og klas­sens bed­ste tre- cy­lin­dre­de tur­bo­mo­tor, og Cor­sa er klart en po­ten­ti­el vin­der.

Vi er hel­ler ik­ke man­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.