Mi­ni­bil

BT - - BILER -

chauf­førskift in­de i te­sten, før det står klart, at Cor­sa er po­pu­lær – bå­de blandt fag­dom­me­re og læ­ser­dom­me­re. Den kø­rer godt, og dens 115 hk tur­bo­mo­tor im­po­ne­rer. Den er test­fel­tets bedst ud­sty­re­de bil – og der­med og­så den dy­re­ste, men ik­ke me­get me­re end Po­lo­en, som har en min­dre kraft­fuld og me­re vi­bre­ren­de 1- li­ters tur­bo­ma­ski­ne på 95 hk. Hyun­dai uden tryk Hyun­dai i20 tril­ler hur­tigt ind i rol­len som dagens skuf­fel­se. Det er sta­dig en frem- ra­gen­de mi­ni­bil. Men in­te­r­i­ø­ret er ba­re mar­kant me­re or­di­nært og ke­de­ligt end i de to ty­ske­re, og så ta­ber den med fle­re læng­der på driv­linj­en. Den 1,2- li­ters mo­tor uden tur­bo på 84 hk er sim­pelt­hen en ge­ne­ra­tion for gam­mel. Den hi­ver i den grad i20 ned. Desvær­re, for plads­for­hol­den­de er enor­me og de­sig­net be­snæ­ren­de. Re­nault Clio må og­så er­ken­de, at den på mo­tor­fron­ten er ud­for­dret med den lil­le 3- cy­lin­dre­de 0,9- li­ters tur­bo­mo­tor. Den mat­cher ik­ke læn­ge­re ty­sker­ne hver­ken på raf­fi­ne­ment el­ler kraft. Clio er sta­dig skar­pe­st på pri­sen, og visu­elt er den og­så sta­dig over­be­vi­sen­de.

Ef­ter af­stem­nin­gen er det Cor­sa, der med en kom­bi­na­tion af de­sign, kva­li­tets­for­nem­mel­se, plads, mo­tor og pris ta­ger sej­ren. Po­lo blev for dyr, og Clio blev ba­re slå­et af en ny­e­re og me­re kom­pe­tent kon­kur­rent. Hyun­dai i20 kom al­drig ud af start­hul­ler­ne, men den står over­for at få en ny ge­ne­ra­tion af tur­bo­mo­to­rer, og lyk­kes Hyun­dai med at hol­de pri­sen ne­de, kun­ne den godt væ­re at fin­de i fel­tet igen.

Årets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.