Hård­kogt kø­re­ma­ski­ne

BT - - BILER -

dæk­stør­rel­ser på for- og ba­gaks­len. Et elek­tro­nisk dif­fe­ren­ti­a­le op­ti­me­rer bå­de vej­greb og ret­nings­sta­bi­li­te­ten og spil­ler li­ge­le­des en vig­tig rol­le i bi­lens kø­re­e­gen­ska­ber.

Med M Dy­na­mic Mo­de ( MDM) er der plads til lidt me­re sjov. MDM til­la­der nem­lig hjul­spin, så det bli­ver mu­ligt at fo­re­ta­ge mo­de­ra­te, kon­trol­le­re­de ud­skrid­nin­ger ved ba­ne­kør­sel.

En­tu­si­a­ster­ne kan glæ­de sig over, at BMW- in­ge­ni­ø­rer­ne ik­ke kun har skru­et i ga­ra­gen. De har og­så ud­vik­let en GoPro- app, der gi­ver bi­lens fø­rer mu­lig­hed for at re­gi­stre­re om­gang­sti­der ved hjælp af et ka­me­ra på in­stru­ment­bræt­tet, bi­lens iDri­vecon­trol­ler og det ind­byg­ge­de kon­trol­dis­play. Med ap­pen M Lap­ti­mer kan bi­lens fø­rer end­vi­de­re ana­ly­se­re sin egen in­di­vi­du­el­le kø­re­stil. Vi glæ­der os til at kom­me bag rat­tet!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.