Regn af ska­der før Na­po­li- brag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PRES­SET Johnny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

FC Midtjyl­land har få­et en drøm­mestart på Eu­ro­pa Le­ague- grup­pe­spil­let med to sej­re i de to før­ste kam­pe. Tors­dag kom­mer midtjy­der­ne på de­res må­ske stør­ste op­ga­ve hidtil, når den ita­li­en­ske stor­klub Na­po­li kom­mer på be­søg i Her­ning.

Midtjy­der­ne har ind­til vi­de­re kla­ret at skul­le spil­le bå­de eu­ro­pæ­isk, Superliga og po­kal­tur­ne­ring med den nu­væ­ren­de trup. Men nu mel­der ska­der­ne sig i ho­be­tal. Tre spil­le­re er kom­met til­ba­ge fra lands­hold­stje­ne­ste med ska­der. Eft er 2- 1- sej­ren over Ran­ders kun­ne træ­ner Jess Thorup be­gyn­de på en lil­le rem­se af ska­der.

» Kri­sti­an Bach Bak, Fi­lip Novak, Kri­stoff er Ol­sen, Paul Onu­a­chu, Marcos Ureña, Pet­ter An­der­s­son... Svi­at­chen­ko får et slag. Jeg kun­ne bli­ve ved. Vi må se, hvor­dan det ser ud frem mod tors­dag, men det er i hvert fald ik­ke al­le, der bli­ver klar. Lad mig si­ge det så­dan, « si­ger Jess Thorup og ud­dy­ber. Ik­ke fan­ta­stisk » Det er jo ik­ke fan­ta­stisk, når vi an­dre har gå­et i 14 da­ge og sam­let kræft er bå­de men­talt og fy­sisk til et hårdt kamp­pro­gram, at vi så har 12 spil­le­re på ska­des­li­sten. Det er jo ik­ke det bed­ste ud­gangs­punkt, men prøv at hør her. Vi kom­mer ik­ke til at pi­be over det her. Vi er gla­de og stol­te over, at vi har en mas­se spil­le­re med på lands­hold. Og så må an­dre træ­de i ka­rak­ter som mod Ran­ders, « ly­der det fra Thorup, der net­op kun­ne glæ­de sig over, at Mar­tin Pu­sic igen var klar til at spil­le eft er en må­ned på si­de­linj­en.

Han kun­ne kun mag­te 30 mi­nut­ter rent fy­sisk, men det var me­re end ri­ge­ligt, da han blev mat­chvin­der.

» Det var dej­ligt, men det vig­tig­ste er, at jeg kun­ne spil­le igen eft er en må­ned. Jeg gør mit bed­ste hver gang, og jeg har valgt fod­bold, for­di jeg har få­et et ta­lent fra Gud. Jeg prø­ver at bli­ve bed­re hver dag, og så må træ­ne­ren be­stem­me, hvem der spil­ler, « si­ger Pu­sic.

Træ­ner Jess Thorup må ryste po­sen før mø­det med Na­po­li. Fle­re ska­de­de spil­le­re er ik­ke til rå­dig­hed. FO­TO: CLAUS FI­SKER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.