’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jonas Dal

fyraft en­sama­tør­hold i Ho­bro.

Han for­må­e­de at hol­de Ho­bro i Su­per­liga­en i den før­ste sæ­son og har si­den væ­ret en om­bej­let her­re .

Så­le­des for­søg­te FC Midtjyl­land at hen­te Jonas Dal som afl øser for Glen Rid­ders­holm, men Ho­bro vil­le den­gang ik­ke gi­ve slip på sin træ­ner . Og det sam­me har gjort sig gæl­den­de med Es­b­jergs for­søg på at sik­re sig den eft er­trag­te­de træ­ner­pro­fi l før tid.

» Jeg er over­be­vist om, at vi i EfB vil få glæ­de af Jonas Dals må­de at gri­be træ­ner­ger­nin­gen an på og hans ev­ne til at få det op­ti­ma­le ud af en spil­ler­trup. Beg­ge par­ter øn­ske­de, at sam­ar­bej­det kun­ne bli­ve en re­a­li­tet fra nytår, men det har desvær­re ik­ke kun­net la­de sig gø­re. Ind­til Jonas til­træ­der, har vi fuld til­lid til, at vo­res nu­væ­ren­de træ­ner­team kan lø­se op­ga­ven, « si­ger Sø­ren Poul­sen, hvis hold alt­så vil bli­ve sty­ret af as­si­sten­ter­ne Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen og Lars Lun­gi Sø­ren­sen re­sten af den­ne sæ­son, med­min­dre en aft ale in­den da bli­ver for­hand­let på plads . Lidt kækt sagt be­trag­ter jeg EfB som en soven­de kæm­pe

Jonas Dal glæ­der sig til at kom­me til Es­b­jerg, som i de se­ne­ste sæ­so­ner har kæm­pet mod nedryk­ning i Su­per­liga­en.

» Lidt kækt sagt be­trag­ter jeg EfB som en soven­de kæm­pe, en af de sto­re klub­ber med hjem­sted i Dan­marks fem­te­stør­ste by og med stol­te tra­di­tio­ner. Der er et enormt po­ten­ti­a­le i klub­ben, by­en og oplan­det, og jeg hå­ber vir­ke­lig, at jeg kan væ­re med til at sam­le Syd­ve­stjyl­land yder­li­ge­re om dets fod­bold­klub og ud­byg­ge stolt­he­den over at væ­re en del af EfB. Jeg er per­son­ligt yd­myg over at skul­le eft er­føl­ge den ræk­ke af per­son­lig­he­der, der tid­li­ge­re har træ­net EfB, « si­ger Jonas Dal .

Som BT kun­ne af­slø­re, får Jonas Dal en uop­si­ge­lig kon­trakt frem til 31. de­cem­ber 2017. Der­eft er over­går aft alen til at væ­re en lø­ben­de aft ale med gen­si­dig op­si­ge­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.