Dal skal skift e nu

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ES­B­JERG HAR SIK­RET sig et af Su­per­liga­ens var­me­ste træ­ne­rem­ner og ram­mer tæt in­den for den ski­ve, le­del­sen sat­te op, da den valg­te at af­ske­di­ge Ni­els Fre­de­rik­sen. Jonas Dal har den for­nød­ne Su­per­liga­er­fa­ring, han er en stærk mo­ti­va­tor, og han har især som tid­li­ge­re an­det­holdsog aka­de­mi­træ­ner i FC Midtjyl­land er­fa­ring med det ung­doms­ar­bej­de, der skal lig­ge til grund for at fø­re eg­ne spil­le­re op på første­hol­det.

Glen Rid­ders­holm var før­ste­pri­o­ri­tet, for­stod vi tid­ligt, og som di­rek­tør Sø­ren Poul­sen tid­ligt i pro­ces­sen ud­tryk­te det, vil­le der ha­ve væ­ret no­get galt, hvis ik­ke han i det mind­ste hav­de stå­et på de­res brut­to­li­ste. Glen Rid­ders­holm tak­ke­de selv nej, for­di han hav­de am­bi­tio­ner om et helt an­det og stør­re se­tup end det, Es­b­jerg kun­ne til­by­de, og som var det, den nu fy­re­de Ni­els Fre­de­rik­sen prik­ke­de til, da han kri­ti­se­re­de fra­væ­ret af en egent­lig sport­s­chef og for­skel­li­ge mang­ler i sta­ben om­kring hol­det, her­un­der en fy­sisk træ­ner.

Jonas Dal er ik­ke den sto­re tak­tik- nørd, der eks­pe­ri­men­te­rer med nye for­ma­tio­ner, men han kan sit hånd­værk. er dyg­tig til at or­ga­ni­se­re et hold og vil gi­vet­vis kun­ne løft e op­ga­ven med at sta­bi­li­se­re et usik­kert for­svar. Han er om­gæn­ge­lig og sik­kert bed­re til at til­pas­se sig den helt sær­li­ge kul­tur, ven­ska­ber på kryds og tværs har skabt i Es­b­jerg­le­del­sen, end Glen Rid­ders­holm vil­le væ­re. Og så er han et sam­lings­punkt, der bå­de på re­ser­ve­hol­det i FC Midtjyl­land og som ch­eft ræ­ner i Ho­bro har for­må­et at sam­le spil­le­re op, der men­talt var sår­e­de eft er de­gra­de­rin­ger fra første­hol­det el­ler fra­valg i stør­re klub­ber. Han er god til at fi nde res­sour­cer hos spil­le­re og i fæl­les­ska­ber, som an­dre ik­ke hav­de fun­det i dem før. Fra som­mer skal han løft e en trup, der i sin selv­for­stå­el­se bur­de lig­ge hø­je­re, end den gør, og til den op­ga­ve er han næp­pe den dår­lig­ste, man kun­ne fi nde. DEN STØR­STE UD­FOR­DRING for bå­de Jonas Dal, Es­b­jerg og vel og­så Ho­bro, er nu, at det he­le – som det of­fi ci­elt frem­står – først gæl­der fra som­mer. Den ud­for­dring øn­sker in­gen af de tre par­ter i vir­ke­lig­he­den, og som jeg hø­rer det, er der stor sand­syn­lig­hed for, at træ­ner­skift et en­der med at fal­de på plads al­le­re­de til vin­ter.

Det er na­tur­lig­vis uhold­bart at skul­le træ­ne Ho­bro, der er i di­rek­te nedryk­nings­kon­kur­ren­ce med Es­b­jerg. Uan­set hvor pro­fes­sio­nelt man øn­sker at op­træ­de, vil det for­styr­re bå­de hans for­be­re­del­ser til det nye job og hans af­slut­ning i det gam­le, når vig­ti­ge op­lys­nin­ger om trans­fe­rem­ner, tak­tik­ker og re­la­tio­ner af kon­kur­ren­ce­hen­syn mel­lem de to klub­ber må hol­des skjult for man­den i mid­ten af det he­le. Der­til kom­mer he­le det men­tale aspekt.

PS. Fa­ste læ­se­re af BT vil vi­de, at vi tirs­dag skrev, at Jonas Dal vil­le bli­ve præ­sen­te­ret ons­dag. Jeg be­kla­ger den for­vir­ring, det måt­te ha­ve skabt, men som de sik­kert og­så si­ger i Es­b­jerg: Hel­le­re sent end al­drig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.