VM i Tys­kland 2006 blev og­så købt og be­talt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY SKAN­DA­LE Da­ni­el Mar­tin­sen | danm@spor­ten.dk

Skan­da­ler­ne vil åben­bart in­gen en­de ta­ge i fod­bol­dens top. Nu ser end­nu en for­dækt hi­sto­rie om øko­no­misk rå­d­den­skab ud til at ram­me in­tet min­dre end den for­sva­ren­de ver­dens­me­ster, Tys­kland.

I går skrev det gen­nem­respek­te­re­de ty­ske me­die Der Spie­gel, at de sid­ste af­gø­ren­de stem­mer, der sik­re­de det ty­ske VM- vært­skab i 2006, blev købt og be­talt.

Og de pro­mi­nen­te nav­ne i sa­gen er til at ta­ge og fø­le på.

Mel­lem­man­den skul­le ha­ve væ­ret den da­væ­ren­de Adi­das- top­boss Ro­bert Lou­isDrey­fus. Des­u­den skul­le den da­væ­ren­de præ­si­dent for det ty­ske fod­bold­for­bund, Wol­f­gang Ni­ers­bach, ha­ve haft kend­skab til bestik­kel­sen – det sam­me hav­de den ty­ske fod­bold­le­gen­de Franz Beck­en­bau­er, der stod i spid­sen for VM- bud­det. FI­FA in­vol­ve­ret FI­FA var og­så in­vol­ve­ret. De 50 mil­li­o­ner kro­ner ( i nu­ti­dens kurs) blev ka­na­li­se­ret igen­nem det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, in­den de iføl­ge Der Spie­gel end­te i fi re asi­a­ti­ske lom­mer. Og det sik­re­de der­med de fi re af­gø­ren­de stem­mer, så Tys­kland blev til­delt VM- vært­ska­bet.

Af­stem­nin­gen i FIFAs 24 mand sto­re ek­se­ku­tiv- ko­mité end­te med en snæ­ver 12- 11sejr til Tys­kland over Syd­afri­ka, eft er at New Ze­alands re­præ­sen­tant i sid­ste øje­blik af­stod fra at stem­me.

Iføl­ge Der Spie­gel skul­le Adi­das’ Ro­bert Lou­is- Drey­fus ha­ve stå­et for at fyl­de pen­ge­kas­sen op, og han lån­te de 50 mil­li­o­ner kro­ner til den ty­ske or­ga­ni­sa­tions­ko­mité for­ud for af­stem­nin­gen i juli 2000.

Lå­net har al­drig op­t­rå­dt i VM- bud­get­ter­ne.

Fem år se­ne­re, da Adi­das­bos­sen skul­le be­ta­les til­ba­ge, trå­d­te FI­FA til med en hjæl­pen­de hånd. Pen­ge­ne blev depo­ne­ret hos fod­bold­for­bun­det som ud­læg til en stor VM- gal­la, der se­ne­re blev af­lyst.

Her­eft er over­før­te FI­FA de 50 mil­li­o­ner kro­ner til Ro­bert Lou­is-Drey­fus’ kon­to i Schweiz.

Det ty­ske fod­bold­for­bund er kom­met med en pres­se­med­del­el­se, hvor man er­ken­der at ha­ve over­ført be­lø­bet til FI­FA i april 2005. Men DFB af­vi­ser, at pen­ge­ne skul­le væ­re ble­vet brugt til be­stik­kel­se. Pen­ge i for­kert pul­je » Som led i re­vi­sio­nen har DFB ik­ke fun­det be­vis for ur­e­gel­mæs­sig­he­der. Og der er hel­ler ik­ke fun­det af­slø­ren­de be­vis for, at stem­mer­ne fra de de­le­ge­re­de er ble­vet købt som en del af an­søg­nings­pro­ces­sen, « skri­ver DFB, der dog er­ken­der, at pen­ge­ne mu­lig­vis ik­ke end­te i den kul­tu­rel­le pul­je, som de var til­tænkt.

Wol­f­gang Ni­ers­bach og Franz Beck­en­bau­er har ik­ke vil­let kom­men­te­re Der Spie­gels hi­sto­rie. De tre nu­le­ven­de asi­a­ti­ske FI­FA- re­præ­sen­tan­ter, der stem­te på Tys­kland, har ik­ke vil­let sva­re på hen­ven­del­ser fra me­di­et. Den tid­li­ge­re Adi­das- boss Ro­bert Lou­is- Drey­fus dø­de i 2009.

Sa­gen om VM- bestik­kel­sen ram­mer ned midt i den stør­ste FI­FA- kri­se no­gen­sin­de, hvor for­bun­dets tre top­folk – Sepp Blat­ter ( FIFA­præ­si­dent), Mi­chel Plat­i­ni ( UE­FA- præ­si­dent) og Jero­me Valcke ( FIFAs ge­ne­ral­se­kre­tær) – er sus­pen­de­re­de. Og­så på grund af sa­ger om mas­siv ud­be­ta­ling af pen­ge un­der de vel­pud­se­de bor­de i hjør­ne­kon­to­rer­ne.

Slut­run­den i Tys­kland var med til at spar­ke liv i den ty­ske na­tio­nal­fø­lel­se, hvor bron­ze­me­dal­jer­ne nær­mest var en sejr. FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.