Magnus­sen er ær­ger­lig over McLa­ren- brud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BNB

Ke­vin Magnus­sen er ær­ger­lig over, at det ik­ke lyk­ke­des at nå til enig­hed med McLa­ren om frem­ti­den.

Spe­ku­la­tio­ner­ne har væ­ret man­ge, når det kom til Ke­vin Magnus­sens frem­tid hos McLa­ren, og nu er det of­fi­ci­elt, at han ik­ke fort­sæt­ter på For­mel 1- tea­met - til ærg­rel­se for dan­ske­ren.

» Det er en skam, at det ik­ke du­e­de med McLa­ren, men jeg op­gi­ver ik­ke min drøm, « skri­ver Ke­vin Magnus­sen på Twit­ter.

Trods det lidt bar­ske far­vel, der er be­skre­vet her på si­den, ta­ger Ke­vin Magnus­sen al­li­ge­vel af­ske­den med den na­tur­li­ge pro­fes­sio­na­lis­me, man er nødt til at ha­ve, hvis man skal kla­re sig i en hård for­ret­nings­ver­den som For­mel 1.

Det gør han ved yd­mygt at tak­ke si­ne snart for­hen­væ­ren­de kol­le­ga­er.

» Jeg vil ger­ne si­ge tak til al­le mi­ne ven­ner hos McLa­ren. Der er man­ge dej­li­ge men­ne­sker der, « skri­ver Ke­vin Magnus­sen.

Dan­ske­ren har væ­ret en del af McLa­ren- tea­met si­den 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.