In­gen af­kla­ring hos Lo­tus/ Re­nault

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BNB

Hvem skal sid­de ved si­den af Pa­stor Mal­do­na­do i Lo­tus’ le­di­ge sæ­de næ­ste år? Ke­vin Magnus­sen skul­le væ­re en af kan­di­da­ter­ne sam­men med Je­an- Eric Verg­ne og Jo­ly­on Pal­mer. Team­chef Fe­de­ri­co Gastal­di for­tæl­ler nu, hvor­dan det ser ud.

» Vi har talt med kø­rer­ne, og vi har en ret god ide om, hvem vi ger­ne vil ha­ve i bi­len, « si­ger Fe­de­ri­co Gastal­di til Au­tosport. com.

Han ta­ler lidt kryp­tisk og kli­che­fyldt om en af­gø­rel­se sna­re­re før end si­den. Lo­tus- tea­met er i færd med at bli­ve over­ta­get af Re­nault.

» Jeg har en po­si­tiv for­nem­mel­se, og vi gør alt, hvad vi kan for at ka­pi­ta­li­se­re på de mu­lig­he­der, der lig­ger for­u­de, « si­ger Fe­de­ri­co Gastal­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.