Tæt på den per­fek­te aft en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­TAL LIGA­EN

Mål: ( 0- 1, 2- 1, 0- 0, 0- 0, 0- 1) og den fem­te, som op­ta­ges i Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­ons Hall of Fa­me. De før­ste fi re var Jes­per Duus, He­inz Eh­lers, Jens Ni­el­sen og Jør­gen Hvi­id.

Nr. 6 i is­ho­ck­ey­ens æres­gal­le­ri bli­ver Frits Ni­el­sen. Han ind­lem­mes i det eks­klu­si­ve sel­skab, når hans mo­der­klub, Her­ning Blue Fox, i mor­gen aft en i Kvik Ho­ck­ey Are­na mø­der Aal­borg Pirates.

Per Hol­ten Møl­ler de­bu­te­re­de på Rung­steds første­hold som 15- årig og spil­le­de sin før­ste VM- tur­ne­ring tre år se­ne­re.

Han slut­te­de på lands­hol­det i 1985 som in­de­ha­ver af land­skamps­re­kor­den med 159 kam­pe med løven på bry­stet og 11 VM- tur­ne­rin­ger i bagagen. Det sto­re ho­ck­eyhjer­te Han var en hård­t­ar­bej­den­de, bund­so­lid og in­tel­li­gent ba­ck med stor spil­for­stå­el­se. I 1976 blev han kå­ret som VMs bed­ste ba­ck i C- grup­pen, og i 1977 valg­tes han til ’ Årets Spil­ler’ i den dan­ske liga.

I rundt reg­net et kvart år­hund­re­de har gårs­da­gens ho­ved­per­son væ­ret en af Dan­marks bed­ste træ­ne­re. Han var land­stræ­ner i fem år og før­te lands­hol­det til sej­ren i C- grup­pen i 1991, og han var man­den bag Rung­steds dan­ske mester­skab i 2002.

Når man ken­der Per Hol­ten Møl­ler og det gi­gan­ti­ske hjer­te, der ban­ker i hans ho­ck­ey­bryst, bli­ver man ik­ke over­ra­sket, hvis han og­så er med på et el­ler an­det træ­ner­ni­veau om 10 år i dén klub, der har væ­ret langt me­re end halv­de­len af hans liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.