På kan­ten af li­vet

BT - - INDHOLD - Met­te Gert Re­dak­tør BT We­e­kend

Liv og død - det er det gen­nem­gå­en­de tema i den­ne uges BT We­e­kend. Tragiske og livs­be­kræf­ten­de for­tæl­lin­ger, med et ens­ly­den­de bud­skab. Når man mi­ster, bli­ver man min­det om at hu­ske at ny­de li­vet og ta­ge chan­cer. Det kan ly­de ba­nalt. Men det har væ­ret op­le­vel­sen for nog­le af den­ne uges ho­ved­per­so­ner. Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen stod ved sen­ge­kan­ten, da ven­nens re­spira­tor blev sluk­ket. Det blev et wa­ke-up- call, der blandt an­det har ført til bå­de faldskærms­ud­spring og dan­se­trin i tv- pro­gram­met ’ Vild med dans’ – i øv­rigt li­ge skræm­men­de beg­ge de­le, si­ger han selv. An­na Tang­mo­se Lar­sen måt­te som 32- årig si­ge far­vel til man­den Tho­mas. Hun har skre­vet en bog om for­lø­bet, fra han får di­ag­no­sen, til han slip­per li­vet. Vi har i BT We­e­kend få­et lov til at brin­ge et ud­drag af bo­gen, hvor An­na si­ger en­de­ligt far­vel og Tho­mas ta­ger sin sid­ste vej­rtræk­ning. God læs­ning og god ( BT) We­e­kend!

11

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.