BOGUDDRAG

BT - - INDHOLD -

An­nas svæ­re far­vel til sin kræft­sy­ge mand

• Vi brin­ger her et ud­drag fra bo­gen ’ Langt væk fra him­len – en un­ge en­kes for­tæl­ling­om at mi­ste’ om An­na Tang­mo­se Lar­sens far­vel til sin kræft­sy­ge mand. Ud­dra­get om­hand­ler det en­de­li­ge far­vel til man­den Tho­mas. • An­na Tang­mo­se Lar­sen er i be­gyn­del­sen af 30’ er­ne og ven­ter øn­ske­bar­net med kæ­re­sten Tho­mas. Men no­get er galt. Tho­mas bli­ver ind­lagt på ho­spi­ta­let med stær­ke ma­ve­s­mer­ter, og en nat ope­re­res han akut. Ved no­get der min­der om et til­fæl­de fin­der læ­ger­ne ud af, at Tho­mas har kræft. Di­ag­no­sen er be­gyn­del­sen på An­na og Tho­mas’ ma­re­ridts­ru­te gen­nem det dan­ske sund­heds­væ­sen, hvor de gang på gang op­le­ver, at res­sour­cer­ne på af­de­lin­ger­ne er alt for knap­pe – selv til en pa­tient med en al­vor­lig kræft­di­ag­no­se. • An­nas mand Tho­mas dø­de 11. ju­ni 2013. • Bo­gen ud­kom­mer 21. ok­to­ber på Tur­bi­ne For­la­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.