PSY­KO­LO­GEN

Ne­ga­ti­ve tan­ker kan ved­li­ge­hol­de din de­pres­sion – se her hvor­for

BT - - INDHOLD -

Tag kon­trol­len over din de­pres­sion

Ken­der du ud­tryk­ket: ’ Jeg er ble­vet ramt af en de­pres­sion?’ Har du selv sagt det? El­ler ken­der du no­gen, der si­ger så­dan? Man­ge tror, at de­pres­sion er en syg­dom i hjernen, man bli­ver ramt af, og som man in­gen egen- ind­fly­del­se har på; Én ud­bredt for­kla­ring ly­der, at du sim­pelt­hen mang­ler det ke­mi­ske stof sero­to­nin i hjernen, og ene­ste løs­ning er pil­ler og sy­ge­mel­ding.

Fak­tum er dog, at man­gel på sero- to­nin i hjernen ik­ke er di­rek­te år­sag til de­pres­sion.

At sam­men­kob­le år­sa­gen til de­pres­sion med sero­to­nin- man­gel er det sam­me som at på­stå, at ho­ved­pi­ne er di­rek­te for­bun­det med man­gel på Pa­no­dil – blot for­di ho­ved­pi­nepi­l­ler har po­si­tiv ef­fekt på ho­ved­pi­ne.

Ho­ved­pi­ne er al­tid et symp­tom på et an­det pro­blem, og det sam­me gæl­der de­pres­sio­nen.

En af de år­sa­ger til de­pres­sion, som der er sten­sik­re forsk­nings­mæs­si­ge be­vi­ser for, er, at uhen­sigts­mæs­si­ge men­tale stra­te­gi­er som f. eks. grub­le­ri­er og un­der­tryk­kel­se af tan­ker kan gi­ve bag­slag og der­med re­sul­te­re i de­pres­sion.

Ka­ta­stro­fe- tan­ker­ne lu­rer

Den rig­tig go­de nyhed er nu, at de­pres­sion er langt me­re un­der din egen kon­trol, end du må­ske tror!

De fle­ste de­pri­me­re­de kli­en­ter, jeg mø­der i min prak­sis, har op­le­vet no­get ne­ga­tivt i de­res liv. Det kan væ­re døds­fald, dår­li­ge ar­bejds­for­hold, par­for­holdspro­ble­mer el­ler al­vor­lig syg­dom.

De får trig­gertan­ker som f. eks.: ’ Hvor­for sker det her for mig?’, ’ hvor­dan ta­ck­ler jeg min si­tu­a­tion bedst mu­ligt?’ el­ler ’ hvad er der galt med mig?’.

Så­dan­ne trig­gertan­ker er helt al­min­de­li­ge i ube­ha­ge­li­ge livskri­ser men ik­ke nok til at bli­ve de­pri­me­ret. De­pres­sio­nen op­står først, når du hol­der fast i di­ne trig­gertan­ker og stræk­ker ti­den, du tæn­ker over dem, fra de få se­kun­der, som en tan­ke nor­malt va­rer til at de ne­ga­ti­ve tan­ker va­rer, fle­re ti­mer hver ene­ste dag.

Den sam­me tan­ke be­ar­bej­des og ana­ly­se­res alt­så igen og igen og igen i for­sø­get på at fin­de en løs­ning og en vej ud af de­pres­sio­nen.

Mi­ne kli­en­ter bru­ger ty­pisk 5- 10 ti­mer dag­ligt på at pro­blem­lø­se og grub­le over de­res tan­ker, og det er den­ne lang­tidstænk­ning, der ved­li­ge­hol­der de­res de­pres­si­ve sindstil­stand.

For­sø­get på at fin­de en løs­ning en­der pa­ra­doksalt med at ved­li­ge­hol­de symp­to­mer­ne. Det sva­rer lidt til at fal­de ned i et hul og prø­ve at gra­ve sig selv op. Men re­sul­ta­tet er, at hul­let bli­ver dy­be­re, og at man har end­nu svæ­re­re ved at kom­me op igen.

Hvis grub­le­ri­er er år­sa­gen til de­pres­sion, hvad er så løs­nin­gen? Løs­nin­gen er sim­pel, men ef­fek­tiv: Lad din tan­ke­strøm væ­re og zoom me­re ind på den yd­re ver­den. Stra­te­gi­en hand­ler ik­ke om at un­der­tryk­ke tan­ker­ne, det gi­ver nem­lig let bag­slag, men om blot at la­de dem væ­re. Du vil op­le­ve, at tan­ker­ne au­to­ma­tisk fyl­der min­dre og der­ved bli­ver du min­dre de­pres­siv.

Pia Cal­le­sen er psy­ko­log og kli­nik­chef hos Cen­ter for Kog­ni­tiv Te­ra­pi og Su­per­vi­sion. Som ene­ste dan­sker, har hun ef­ter­ud­dan­net sig i me­ta- kog­ni­tiv te­ra­pi, der ud­sprin­ger af forsk­ning i, at be­kym­rin­ger og grub­le­ri­er kan væ­re di­rek­te år­sag til psy­ki­ske li­del­ser. Pia Cal­le­sen skri­ver det­te ef­ter­år i BT We­e­kend om, hvor­dan du får styr på tan­ker­ne og me­re men­talt over­skud. Læs me­re på cek­tos. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.