’ Faxe’ om ’ Faxe’

BT - - INTERVIEW -

Der er sik­kert 10.000 i Dan­mark, der hed­der Jo­hn Jen­sen. Så hvis man ba­re si­ger det navn, så si­ger folk, hvem er det? Men hvis man si­ger Jo­hn ’ Faxe’, så ken­der de mig nok. Nav­net op­stod, da jeg var ti år gam­mel un­der en fod­bold­t­ur til Sve­ri­ge, hvor jeg spil­le­de lil­le­put i Brønd­by. Vi bo­e­de på en sko­le, hvor vi hav­de et klas­se­væ­rel­se hver. Så løb vi rundt og morede os på gan­ge­ne, men plud­se­lig stod vi in­de hos yng­lin­ge­spil­ler­ne, alt­så dem på 1718 år. De hav­de ta­get nog­le halv­li­ters Faxe Fad- då­seøl med. Det var lør­dag af­ten, og de var ble­vet slå­et ud af tur- ne­rin­gen. De var ble­vet lidt ful­de, og så tog de fat i mig. Hev mig ud i mi­ne ar­me og ben og løf­te­de mig op. De syn­tes, det var sjovt at ta­ge så­dan en Faxe Fad og ryste den og så gi­ve mig en dyp­pe­tur. Dér op­stod nav­net, men så for­svandt det fak­tisk i no­get tid. Som 17- årig kom jeg op i Brønd­bys første­hold­strup. No­gen af dem kun­ne hu­ske den­ne epi­so­de. ’ Det var sgu da ham, vi hældt Faxe over for 7- 8 år si­den’, sag­de de. Der­ef­ter hang nav­net fast. Jeg hav­de det fint nok med det – al­le bli­ver jo kaldt et el­ler an­det. Det var rent til­fæl­digt, at det var mig, der blev Faxe. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.