Så­dan kom­mer du ud af kom­fortzo­nen

BT - - KLUMME -

Er du et rig­tigt va­ne­dyr, der gør det sam­me igen og igen og fø­ler dig mest tryg, når du ved, hvad der sker? Va­ner og tryg­hed kan fak­tisk bli­ve en form for af­hæn­gig­hed, hvor man stort set al­drig gør no­get nyt og uvant. Prøv for ek­sem­pel at kig­ge lidt på di­ne mad- , sna­ck- og slik­va­ner.

Bru­ger du lidt tom­me ar­gu­men­ter over­for dig selv, når du skal ret­fær­dig­gø­re, at du sna­ck­er for me­get? ’ Jeg skal ha­ve no­get hyg­ge­ligt at sna­cke med til tv- avi­sen, el­lers går jeg sul­ten i seng!’

Det kun­ne og­så væ­re; ’ Min mor­genkaf­fe med suk­ker og mælk i skal jeg ha­ve, el­lers kan jeg slet ik­ke våg­ne!’ Din tryg­ge va­ne med ’ ba­re at skul­le ha­ve’ be­stem­te ting er må­ske i vir­ke­lig­he­den en uva­ne, der gør dig bå­de over­væg­tig og af­hæn­gig. Tænk lidt over, hvor du har di­ne us­un­de va­ner fra – har du selv skabt dem, el­ler stam­mer de fra di­ne for­æl­dre? Va­ner er med til at gø­re os tryg­ge, uan­set om det er en sund el­ler en us­und va­ne. Man kan si­ge, at du er i en kom­forta­bel zo­ne, når du la­der dig sty­re af en

va­ne. Hvad tror du, at der re­elt vil ske, hvis du be­væ­ge­de dig ud af den­ne kom­fortab­le og tryg­ge zo­ne?

Der sker fak­tisk ik­ke an­det, end at du bli­ver ’ pres­set’ lidt på di­ne fø­lel­ser og ut­ryg­hed. Men det er jo alt sam­men no­get, der fo­re­går i dit ho­ved – du går jo ik­ke sul­ten i seng, hvis du ud­skif­ter slik med et æb­le, dit blod­suk­ker fal­der ik­ke dra­stisk, og du kan fak­tisk godt våg­ne på kaf­fe uden suk­ker. Husk på, at hvis du gør det, du al­tid har gjort, så får du det, du al­tid har få­et. Med an­dre ord: Be­væg dig ud af din kom­fortzo­ne. Og du vil op­da­ge, at når du gi­ver slip på di­ne va­ner el­ler uva­ner, gi­ver du plads til nye ind­tryk, im­pul­ser, ide­er og spæn­den­de op­le­vel­ser. Det­te vil på­vir­ke din vægt, dit hu­mør og di­ne om­gi­vel­ser i en god ret­ning.

En god øvel­se, som du kan føl­ge i ca. 7 uger ( det ta­ger tid at æn­dre en va­ne:

Iden­ti­fi­cér al­le de ting, du ba­re ’ må ha­ve’ ( di­ne va­ner og uva­ner) og skriv dem i liste­form på et styk­ke pa­pir.

Tag en ko­pi af li­sten og gem ori­gi­na­len – du skal kig­ge på den igen om 7 uger, når øvel­sen er slut.

Her­ef­ter klip­per du ko­pi­en i styk- ker, så du har en uva­ne på hvert styk­ke pa­pir. Kig på di­ne små pa­pir­lap­per og find ud af hvil­ke uva­ner der kan gø­res til go­de, sun­de va­ner. Tag nu en vil­kår­lig uva­ne og be­slut dig for, at den må du ik­ke fø­je i mini­mum 3 uger ( så bur­de uva­nen væ­re helt ude af ’ dit sy­stem’ og du er ik­ke læn­ge­re af­hæn­gig).

I næ­ste uge: Hold et po­si­tivt fo­kus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.