Myten, mag­ten og kær­lig­he­den

Kvin­de­lig am­bi­tion og styr­ke i stor ro­man om to af Bi­be­lens le­gen­da­ri­ske skik­kel­ser

BT - - BOG- FIX - kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk Af Eva Po­hl

Blom­stren­de abri­ko­stræ­er, vin­mar­ker, bræn­den­de he­de og sand­far­ve­de by­er ...

Man ser land­ska­bet for sig og for­nem­mer de kry­dre­de duf­te i An­ne Lise Mar­strand- Jør­gen­sens sto­re ro­man ’ Dron­nin­gen af Sa­ba & Kong Sa­lo­mon’, hvor na­tu­ren spil­ler en af­gø­ren­de rol­le, og hvor det sto­re spørgs­mål er det­te: Hvad ven­ter der om hjør­net, når vi ka­ster os ud i no­get nyt, dre­vet af rast­løs­hed og for­nem­mel­se af mu­lig­he­der?

Ro­ma­nens ene ti­tel­per­son, Ma­ke­da, dat­ter af en en­lig, fat­tig mor, vok­ser op ved Si­mi­en- bjer­ge­ne i Etio­pi­en og be­gi­ver sig ud på en fa­re­fuld rej­se for at mø­de sin far, som hun ik­ke ken­der. Hun er en ek­stremt mo­dig og vil­jestærk kvin­de, bå­ret af en drøm­men­de længsel og upå­vir­ket af an­dres me­ning, men da hun mø­der Sa­lo­mon, der har over­ta­get Is­ra­els tro­ne ef­ter sin far, kong David, op­le­ver hun nye si­der af sig selv. Kon­gen er­klæ­rer hen­de sin kær­lig­hed, og krop­pe­ne ta­ler et åbent sprog. El­ler som det hed­der: ’ Klog­skab ind­gik æg­te­skab med be­gær og lod sig for­blin­de’. Når man læ­ser ’ Dron­nin­gen af Sa­ba & Kong Sa­lo­mon’ la­der man sig fan­ge ind på fle­re pla­ner: Dels af det næ­re, hvor det san­se­li­ge får ri­ge­ligt med plads, dels af det sto­re per­spek­tiv, der rum­mer et livs­for­løb, der, som det hed­der, går ’ vi­de­re mod dét, der end­nu ik­ke har fun­det form’.

An­ne Lise Mar­strand- Jør­gen­sen, der blandt an­det og­så har skre­vet de me­get ro­ste ro­ma­ner om Hil­de­gaard von Bin­gen, læ­gen og non­nen fra mid­delal­de­ren, der var langt for­ud for sin tid, er op­ta­get af sto­re kvin­der fra for­ti­den og af det, der i hen­des nye ro­man kal­des ’ frem­tids­strøm­men’. Det er i be­skri­vel­sen af det­te mu­lig­he­der­nes felt, at ’ Dron­nin­gen af Sa­ba & Kong Sa­lo­mon’ løf­ter sig. El­ler som et af ro­ma­nen cen­tra­le spørgs­mål ly­der:

’ Hvad ved et men­ne­ske om sig selv? Hvad ved hun ik­ke? Tværs gen­nem al tid er blod og tan­ke og puls for­bun­det i et usyn­ligt net­værk, li­ge så vir­ke­ligt som bjerg­kam­me, kløf­ter, da­le og flo­der’.

Dron­nin­gen af Sa­ba næv­nes i Det Gam­le Te­sta­men­te, og hi­sto- ri­en om hen­de og Kong Sa­lo­mon ind­går og­så i Kor­a­nen., så det er gam­melt, myto­lo­gisk stof, An­ne Lise Mar­strand- Jø­gen­sen øser af. Hun har re­sear­chet grun­digt ved selv at rej­se i de om­rå­der, hun skri­ver om, og hun flet­ter evig­gyl­di­ge spørgs­mål om hen­gi­vel­se og magt sam­men med land­ska­bet i et værk, der bå­ret af et strøm­men­de po­e­tisk sprog og fa­sci­na­tion af kvin­de­lig am­bi­tion og styr­ke.

Man la­der sig ger­ne bæ­re på vin­ger­ne.

Ti­tel: Dron­nin­gen af Sa­ba & Kong Sa­lo­mon. For­fat­ter: An­ne Lise Mar­strandJør­gen­sen. Si­der: 480. Pris: 300 kro­ner. For­lag: Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.