’ Jeg kan sjæl­dent hol­de mig vå­gen gen­nem en hel film’

TV2’ s vej­r­mand Pe­ter Ta­nev

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i tv

ho­eg@ bt. dk Fo­to Erik Ref­ner med ud­gangs­punkt i nog­le af de dy­re og tren­dy in­ste­der i by­en. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Jeg har en bog lig­gen­de om mat­ch­fixing, og så er jeg al­drig rig­tig kom­met i gang med ’ Bed­ra­get’, den hand­ler om skan­da­len bag Nor­disk Fjer. Jeg fik bo­gen i ju­le­ga­ve og kom godt i gang med en su­per spæn­den­de for­tæl­ling. Men nu har den lig­get lidt for læn­ge på nat­bor­det uden at bli­ve åb­net. « » Jeg lyt­ter til me­get for­skel­lig mu­sik og jeg har i lang tid lyt­tet til ti­dens po­pu­læ­re hit. Men jeg er og­så ty­pen, der med min mo­bil, ved hjælp af en app, tra­ck­er mu­sik, når jeg hø­rer no­get godt på en café osv. Se­ne­st fik jeg tra­ck­et no­get på Joe and the ju­i­ce, som jeg hø­rer me­get li­ge nu, det er en dj- duo der hed­der Ul­ven og Lak­sen. « » Jeg er nok ov­re i hou­se- og te­ch­no­gen­ren, hvil­ket nok kom­mer sig af, at jeg var med på hip- hop- og bre­ak­dan­ce- bøl­gen en­gang i 80er­ne. Jeg har dog den ud­for­dring med den­ne mu­sik, at den ik­ke al­tid hol­der i so­ci­alt sel­skab, hvor jeg lidt for of­te bli­ver skub­bet væk fra an­læg­get. «

» Jeg går så sjæl­dent i bi­o­gra­fen at det stort set er umu­ligt at hu­ske, så vi er nok til­ba­ge til no­get bør­ne­film sid­ste år ved ju­le­tid. « » Det må væ­re dén, jeg ik­ke fal­der i søvn til. Jeg er ek­strem dår­lig til at sid­de stil­le i to ti­mer og se en film. En­ten må jeg la­ve no­get, el­ler og­så fal­der jeg i søvn. « » Det var for et par år si­den til fol­ke­mø­det på Born­holm. Da var jeg in­de på Gæst­gi­ver­går­den og hø­re Lukas Gra­ham. Det var en fan­ta­stisk af­ten og en su­per god kon­cert, hvor man vir­ke­lig kun­ne hø­re, at han kan syn­ge. « » Det var Je­an Mi­chel Jar­re, da han var i Nord­jyl­land og gi­ve kon­cert uden­dørs ved en flok vind­møl­ler. Det er ik­ke nok ik­ke min fa­vo­rit­kon­cert, men det er den. jeg bedst kan hu­ske. «

» Vej­r­ud­sig­ten, man er vel ar­bejds­ska­det. « » Der er me­get re­a­li­ty- tv jeg ik­ke gi­der at se, men det er ik­ke så­dan, at jeg går langt uden om det, til ti­der kan det jo rent fak­tisk væ­re un­der­hol­de­ne. «

We­e­kend - 17.10.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.