SA­GEN KORT

BT - - NYHEDER -

Rik­ke Karls­son, der i 2014 blev valgt til EU-Par­la­men­tet med 9.205 per­son­li­ge stem­mer, har valgt at mel­de sig ud af Dansk Fol­ke­par­ti og fort­sæt­te som løs­gæn­ger.

Be­slut­nin­gen træf­fes i pro­test mod grup­pe­for­mand Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, der sty­rer to fon­de, som Rik­ke Karls­son ik­ke me­ner, at der er til­stræk­ke­lig ind­sigt i.

Det dre­jer sig om den po­li­ti­ske al­li­an­ce Meld (Move­ve­ment for a Eu­ro­pe of Li­ber­ties and De­mo­cra­cy), hvor Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt sid­der i be­sty­rel­sen, og fon­den Feld ( Fo­un­da­tion for a Eu­ro­pe og Li­ber­ties and De­mo­cra­cy).

Rik­ke Karls­son blev i for­å­ret bedt om at un­der­skri­ve do­ku­men­ter fra Meld og Feld, som skul­le do­ku­men­te­re, at hun hav­de del­ta­get i mø­der hos dis­se. Det af­vi­ste hun på det kraf­tig­ste. Hun fandt si­den ud af, at hun ved val­get i 2014 hav­de un­der­skre­vet et med­lem­skab af Meld og Feld.

Si­den for­å­ret 2015 har Rik­ke Karls­son for­gæ­ves for­søgt at fin­de ud af, hvil­ke mid­ler der er i de to fon­de . Iføl­ge EU- Par­la­men­tet har fon­de­ne fle­re mil­li­o­ner kro­ner .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.