De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Ab­del Aziz Ma­h­moud Re­dak­tør, Nor­disk Film @ Ab­delsTwe­et Kun­ne Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins­ge­ma­len ik­ke be­gyn­de med at ta­ge stats­bor­ger­skabsprø­ven? Så kun­ne vi se på det der kon­ge­hejs bag­eft er.

Kaa­re Sø­ren­sen Re­dak­tør, Ber­ling­s­ke

@ Kaa­reSoren­sen Der er no­get uen­de­lig fan­ta­stisk ved et yderst pri­vil­e­ge­ret med­lem af kon­ge­hu­set, der ta­ler om for­skel­s­be­hand­ling.

Chri­stop­her Røhl A. Fmd. Ra­di­kal Ung­dom

@ Ro­hlChri­stop­her En hur­tig løs­ning: drop mo­nar­ki­et. Du kan tak­ke mig se­ne­re, mon ami Hen­rik.

Kon­ser­va­tiv Ung­dom Ung­doms­par­ti

@ KU_ DK Pu­tin er en trus­sel mod ver­dens­fre­den, og det er Oba­mas mang­len­de le­der­skab, som har la­det det kom­me så vidt.

Hil­lary Cl­in­ton Præ­si­dent­kan­di­dat

@ Hil­laryCl­in­ton Det er bå­de hjer­teskæ­ren­de og op­rø­ren­de, at vi i gen­nem­snit mi­ster 90 ame­ri­ka­ne­re hver dag på grund af sky­de­vå­ben.

Sø­ren Es­per­sen Næst­for­mand ( DF)

@ es­per­sendf 9.000 mi­gran­ter har i Sve­ri­ge få­et at vi­de, at de skal ud­sen­des. 70 pct. af dem er nu for­s­vun­det. Dén hav­de jeg ik­ke li­ge set kom­me...

Pia Ol­sen Dyhr Par­ti­for­mand ( SF)

@ Pi­aOl­sen Det er en rig­tig dår­lig idé at pri­va­ti­se­re po­li­ti­et! Det kan gø­res bed­re!

Tim S. Smi­de­mann Pres­se, Dansk In­du­stri

@ TimS­mi­de­mann Der er tegn på, at re­for­mer­ne vir­ker. Og re­for­mer skal vi ha­ve fl ere af, så virk­som­he­der­ne kan få de dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re, de eft er­spør­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.