KONGEDRØM I MODVIND

Dan­sker­ne og po­li­ti­ker­ne ven­der tom­len nedad til prins Hen­riks øn­ske om ny ti­tel. 88 pct. af BTs læ­se­re vil ik­ke ha­ve en kong Hen­rik

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard | ksv@ bt. dk Char­lot­te Bo Qvist | chqv@ bt. dk

Prins Hen­rik skal ik­ke for­ven­te at få en kon­ge­ge­mal- ti­tel i ga­ve af hver­ken dan­sker­ne el­ler po­li­ti­ke­re. På Chri­sti­ans­borg bli­ver prins Hen­riks øn­ske om en ny ti­tel kaldt for ’ det mind­ste li­ge­stil­lings­pro­blem’, og 88 pro­cent af me­re end 11.000 ads­purg­te BT- læ­se­re sva­re­de i går, at den 81- åri­ge prins­ge­mal må nø­jes med prin­se­tit­len. Sva­re­ne er helt i tråd med den Gal­lup- må­ling, som BT fi k fo­re­ta­get tid­li­ge­re på året, hvor 62,6 pro­cent til­ken­de­gav, at Hen­rik sta­dig skal ti­tu­le­res ’ prins­ge­mal’.

Spørgs­må­let er igen ble­vet re­le­vant, eft er prins Hen­rik i et nyt og op­sigtsvæk­ken­de in­ter­view i den fran­ske avis Le Fi­ga­ro hæv­der, at det er man­gel på li­ge­stil­ling, når han blot er prins­ge­mal. Det er ot­ten­de gang, at han rej­ser pro­blem­stil­lin­gen. Men på Chri­sti­ans­borg har po­li­ti­ker­ne uen­de­lig svært ved at se, at prins Hen­riks ti­tel bør be­trag­tes som en li­ge­stil­lings­sag. Det me­ner blandt an­dre SF.

» Jeg vil i hvert fald si­ge, at det er det mind­ste li­ge­stil­lings­pro­blem, jeg kan få øje på. Jeg sy­nes, der er li­ge­stil­lings­pro­ble­mer, der er væ­sent­ligt vig­ti­ge­re at ta­ge fat på i Dan­mark. Jeg for­står fak­tisk over­ho­ve­det ik­ke, hvor­for de her tit­ler skal be­ty­de så me­get. Jeg ved ik­ke, hvad det er for nog­le pri­vil­e­gi­er, han øn­sker at ha­ve, som han ik­ke har i dag, « si­ger SFs li­ge­stil­lings­ord­fø­rer Tri­ne Torp og til­fø­jer:

» Og jeg kan og­så si­ge, at det i hvert fald ik­ke bli­ver SF, der kom­mer til at stil­le det be­slut­nings­for­slag i fol­ke­tings­sa­len. «

Det er 20 år si­den, prins Hen­rik før­ste gang åb­ne­de for sit øn­ske om li­ge­stil­ling i den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie, og for ny­lig be­tro­e­de han den fran­ske tv- vært og kon­ge­husjour­na­list Stép­ha­ne Bern i avi­sen Le Fi­ga­ro, at han sta­dig er pla­get af den van­ske­li­ge si­tu­a­tion med hans ti­tel. Hvor­for er han ’ Hans Højhed’, når hans hu­stru er ’ Ma­jestæt’? Man be­trag­ter ’ æg­te­mænd som min­dre værd end de­res ko­ner,’ si­ger prins­ge­ma­len blandt an­det i in­ter­viewet. Pi­ben har få­et en an­den lyd Når de po­li­ti­ske ord­fø­re­re på li­ge­stil­lings­om­rå­det bli­ver kon­fron­te­ret med pro­ble­ma­tik­ken, hen­vi­ser de til, at kon­ge­fa­mi­li­en i hvert fald selv må rej­se øn­sket, hvis Fol­ke­tin­get skal for­hol­de sig til det. Da prins Hen­rik så sent som i marts gen­tog sin kongedrøm un­der et in­ter­view med en hol­land­sk tv- sta­tion, var bå­de De Ra­di­ka­le, Ven­stre, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, DF og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti åb­ne for at se på spørgs­må­let, hvis det lan­de­de på de­res bord, men i dag har pi­ben få­et en an­den lyd – i hvert fald hos De Ra­di­ka­le, hvor Ma­ri­an­ne Jelved ryster på ho­ve­det af spørgs­må­let.

» Det har vi ik­ke i sin­de at in­ve­ste­re tid og kræft er i. Jeg be­trag­ter det ik­ke som et li­ge­stil­lings­spørgs­mål. Det er et for­melt spørgs­mål, som vi ik­ke har i sin­de at blan­de os i, « si­ger Ma­ri­an­ne Jelved og ud­dy­ber:

» Ma­jestæten vil jo al­tid væ­re for­re­st, hun er jo ri­gets mo­nark. Det kan ik­ke la­ves om. Det bli­ver ik­ke la­vet om. Det har ik­ke no­get med li­ge­stil­ling at gø­re, det er de vil­kår, han er ble­vet gift på. Det er der in­tet over­ra­sken­de el­ler skjult i, « si­ger Ma­ri­an­ne Jelved

Hos Dan­marks kon­ge­tro par­ti, De Kon­ser­va­ti­ve, vil li­ge­stil­lings­ord­fø­rer Met­te Abild­gaard ik­ke for­hol­de sig til spørgs­må­let, men for­man­den for Kon­ser­va­tiv Ung­dom af­vi­ser, at tra­di­tio­nen kan æn­dres i prins Hen­riks favør.

» I kon­ge­hu­se er tra­di­tion dét, der kom­mer al­ler­først, og i Dan­mark er der tra­di­tion for, at hvis re­gen­ten er en dron­ning, så hed­der ge­ma­len prins. Det er det, for­di sta­tens over­ho­ved skal væ­re den hø­je­ste ti­tel, og så kan han alt­så ik­ke få en ti­tel af kon­ge el­ler kon­ge­ge­mal. Tra­di­tion og sæd­va­ne står alt­så øverst i kon­ge­hu­se, og der­for skal prins Hen­rik ik­ke ha­ve en an­den ti­tel. Der­u­d­over sy­nes jeg, at be­gre­bet li­ge­stil­ling oft e bli­ver brugt til at ta­ge nog­le me­get små kam­pe, « si­ger KU- for­mand Mik­kel Bal­le­gaard.

Hver­ken han, SFs li­ge­stil­lings­ord­fø­rer el­ler Jelved me­ner, at Prin­sen bli­ver for­skel­s­be­hand­let.

» Det gør vi så ik­ke, sy­nes jeg. Hvis li­ge­stil­ling er no­get, der op­ta­ger Prins­ge­ma­len, hå­ber jeg at hø­re ham og­så ud­ta­le sig om an­dre li­ge­stil­lings­pro­ble­mer end dem, der ved­rø­rer ham selv, « si­ger Tri­ne Torp fra SF. Æn­dring i grund­loven Lek­tor og køns­for­sker Kenneth Re­i­ni­cke, RUC fi nder det og­så ’ me­get van­ske­ligt’ at ta­le om li­ge­stil­ling i Prins­ge­ma­lens si­tu­a­tion.

’ Det ple­jer ik­ke at væ­re så pri­vil­e­ge­re­de per­so­ner, man be­skæft iger sig med, når man dis­ku­te­rer li­ge­stil­ling. Det ple­jer at væ­re no­get med li­ge­løn, bar­sel og den slags,’ si­ger Kenneth Re­i­ni­cke til Ber­ling­s­ke.

Og det er me­get us­and­syn­ligt, at prins Hen­riks kongedrøm bli­ver til vir­ke­lig­hed. Hi­sto­ri­ker og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen vur­de­rer, at der skal en grund­lovs­æn­dring til, for­di tit­len ’ kon­ge’ bli­ver brugt som be­teg­nel­se for et statsover­ho­ved i grund­loven. Skal der æn­dres på det, skal Fol­ke­tin­get sen­de dan­sker­ne til stem­m­eur­ner­ne om spørgs­må­let.

Det kom­mer næp­pe til at ske, hvis man spør­ger Ma­ri­an­ne Jelved.

» Det er prin­ci­pi­elt. Jeg kan fo­re­stil­le mig, at den æn­dring må­ske kræ­ver en grund­lovs­æn­dring, og den her sag er ik­ke nok som be­grun­del­se for at æn­dre i grund­loven. Det vil jeg ik­ke an­be­fa­le, at vi ta­ger op. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.