KON­GE EL­LER EJ…

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist | chqv@ bt. dk

He­le Dan­marks prins­ge­mal for­står at gø­re sig be­mær­ket. Han er sjæl­dent bleg for at gen­ta­ge hi­sto­ri­en, når det kom­mer til kla­ge­san­gen om hans po­si­tion i det dan­ske kon­ge­hus. For ot­ten­de gang be­kla­ger han sig over, at han ik­ke bli­ver kaldt kon­ge.

Op­bak­nin­gen fra dan­sker­ne til den no­get fi ne­re ti­tel er dog ik­ke helt på plads. 88 pct. af stem­mer­ne på bt. dk går nem­lig til den sæd­van­li­ge prin­se­ti­tel, mens kun 12 pct. un­der prins­ge­ma­len at bli­ve kaldt kon­ge. BT har der­for væ­ret en tur på Ama­li­en­borg for at få sat ord på dan­sker­nes hold­ning til den kon­ge­li­ge po­le­mik.

Ole Jen­sen 43 år, Søn­derjyl­land Jeg me­ner ik­ke, at han skal væ­re kon­ge. Han er selv­føl­ge­lig prins­ge­ma­len, men han re­præ­sen­te­rer ik­ke Dan

mark på en pæn, or­dent­lig og so­ber må­de. De ting han ud­ta­ler sig om – det er ik­ke dansk. Han er lidt tø­set, skal vi si­ge det så­dan. Han bli­ver hur­tigt for­nær­met, og det med at han skal ses og hø­res he­le ti­den – det er ik­ke dansk

kul­tur, men langt me­re fransk. For­di vi kom­mer fra Søn­derjyl­land, skal vi jo hel­ler ik­ke kal­des kon­gen og dron­nin­gen af Søn­derjyl­land. Det har vi ik­ke ret til at væ­re – for det er vi ik­ke. Og han er ik­ke kon­ge af Dan­mark. Vi skal føl­ge den tron­ræk

ke­føl­ge, vi har.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.